Αναγωγές, Μη επιλυσιμότητα (Καπόρης-HT&Webcast-ΠΛΗ30)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. Ελληνικά
  4. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
    • Αναφέρεται στην μέθοδο της Αναγωγής ενός δοσμένου προβλήματος σε ένα άλλο πρόβλημα με την χρήση Turing υπολογίσιμης συνάρτησης. Επίσης αναφέρεται σε (μη) επιλύσιμα προβλήματα, καθώς και σε (μη) αναγνωρίσιμα προβλήματα. Τέλος, μιλάει για Αναγωγές κατά Turing.
  5. Αναγωγές με χρήση Turing υπολογίσιμης συναρτήσεως, (μη) επιλύσιμα προβλήματα, (μη) αναγνωρίσιμα προβλήματα, Αναγωγές κατά Turing, κλάσεις πολυπλοκότητας . | Algorithms, Decision problems, Decision algorithms, mapping reducibility, Turing reducibility, (un)Decidable problems, reductions, complexity classes.