Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ,21-12-2006)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
    • 1. Ορθότητα του άπληστου αλγορίθμου Dijkstra για εύρεση μονοπατιών ελαχίστου κόστους από δοσμένη κορυφή s προς κάθε κορυφή ενός γραφήματος G . Σελίδες 138-140 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”. 2. Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα (minimum spanning tree). Αλγόριθμος Kruskal, ποιες ακμές ανήκουν στον minimum spanning tree (cut property). Σελίδες 142-145 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”.
  4. Greedy algorithms