Δυναμικός Προγραμματισμός - Άπληστοι Αλγόριθμοι (ΟΣΣ, 23-12-2006)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Έγγραφο)
  2. ΠΛΗ30 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)
  3. ΚΑΠΟΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ
    • 1. Ελάχιστα επικαλυπτικά δέντρα (minimum spanning tree). Αλγόριθμος Kruskal, ποιες ακμές ανήκουν στον minimum spanning tree(cut property). Ποιες ακμές δεν ανήκουν στο minimum spanning tree. Σελίδες 145-148 από Tardos& Kleinberg “Algorithm Design”. 2. Οδηγίες χρήσης maple στις υλοποιήσεις 2 προγραμμάτων 1-3-2.mws, 1-4-3.mws, δυναμικού προγραμματισμού που αφορούν τις ασκήσεις 1.3 και 1.4 στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού. 3. Ενότητες 1.7 και 1.10 (ημιτελής) στο Notes3.pdf με Ελληνικές σημειώσεις Δυναμικού Προγραμματισμού.
  4. Dynamic programming | Greedy algorithms