Διερεύνηση της ισότητας στη χρήση υπηρεσιών υγείας: η περίπτωση της περιφέρειας πρωτευούσης

 1. PhD dissertations
 2. Παππά, Ευαγγελία
 3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 4. 2007 [2007]
 5. Ελληνικά
 6. Νιάκας, Δημήτριος
 7. Ρομπόλης, Σάββας | Ματσαγγάνης, Εμμανουήλ | Λιαρόπουλος, Λυκούργος | Υφαντόπουλος, Ιωάννης | Τούντας, Ιωάννης | Ανθόπουλος, Χαράλαμπος
 8. ισότητα | υγειονομικές ανάγκες | χρήση υπηρεσιών υγείας | Επισκόπηση υγείας SF-36 | Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας | Δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας | Επίπεδο υγείας | Αθήνα
 9. social-sciences
 10. 230 σ., εικ.
  • Την τελευταία εικοσαετία, η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι ανισότητες στην υγεία και στη φροντίδα υγείας εντοπίζονται και στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας συνδέονται με κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το χαμηλό εισόδημα ή τη χαμηλή θέση στην επαγγελματική ιεραρχία, γεωγραφικά, όπως ο βαθμός αστικοποίησης και πολιτισμικά όπως η φυλή ή η θρησκεία. Στη φροντίδα υγείας κύρια ζητήματα αποτελούν η κατανομή των υγειονομικών πόρων, η πρόσβαση και η χρήση. Η αιτιολογία των υγειονομικών ανισοτήτων είναι πολυπαραγοντική και αφορά τομείς της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Η φροντίδα υγείας αποτελεί έναν από τους παράγοντες των υγειονομικών ανισοτήτων και η επιδίωξη της ισότητας στις υπηρεσίες υγείας είναι ένα βασικό ζήτημα στο διάλογο για τη μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, επιχειρεί να διερευνήσει το ζήτημα της ισότητας στις υπηρεσίες υγείας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο (αν και σε περιορισμένο βαθμό), όσο και σε εμπειρικό. Σε θεωρητικό επίπεδο, η μελέτη επιχειρεί να καταγράψει τον προβληματισμό που επικρατεί διεθνώς για την έννοια της ισότητας στις υπηρεσίες υγείας, ο οποίος σχετίζεται με την έλλειψη ενός ακριβή ορισμού, καθώς και την πολλαπλότητα των ορισμών που δίνονται. Σε εμπειρικό επίπεδο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της πρωτεύουσας, κατά πόσο δηλαδή τα άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας με βάση την υγειονομική τους ανάγκη ή τα δημογραφικά χαρακτηριστικά-γεγονός το οποίο δεν αποτελεί ανισότητα- ή με βάση τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, οπότε μιλάμε για ανισότητα. Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων, στόχος της παρούσας διατριβής είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και προώθηση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ όλων εκείνων που εμπλέκονται στην οργάνωση και διοίκηση του ελληνικού συστήματος υγείας, ενώ παράλληλα επιθυμεί να καταθέσει προτάσεις και να αναδείξει την αναγκαιότητα άσκησης υγειονομικής πολιτικής προσανατολισμένης στη μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων.
 11. Hellenic Open University
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.