Λήψη βέλτιστων αποφάσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων: εφαρμογές σε λογιστικούς και φορολογικούς ελέγχους

 1. PhD dissertations
 2. Optimal decision making for assuring thw quality of financial statements: applications in accounting and tax audits
 3. Αναστασόπουλος, Νικόλαος
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2014 [2014]
 6. Ελληνικά
 7. Αστερίου, Δημήτριος
 8. Συριόπουλος, Κωνσταντίνος | Δημητράς, Αυγουστίνος | Βασιλείου, Δημήτριος | Σαμίτας, Αριστείδης | Ηρειώτης, Νικόλαος | Νεγκάκης, Χρήστος
 9. Οικονομικές καταστάσεις | Λογιστικός έλεγχος / εκτεταμένος - βασικός έλεγχος | Διασφάλιση ποιότητας οικονομικών καταστάσεων | Απάτη / ουσιώδη λάθη | Ανεξαρτησία ελέγχου | Ελεγκτής / ελεγχόμενος | Ελεγκτικός κίνδυνος | Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα
 10. social-sciences
 11. 129 σ., πιν., σχημ., γραφ.
  • Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα των ορκωτών λογιστών είναι η παροχή εύλογης διαβεβαίωσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδεις παραλήψεις.......
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές