Διάδραση Παραγόντων Ηγεσίας και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον Σύγχρονο Επιχειρηματικό Κόσμο

 1. PhD dissertations
 2. Μορφάκη, Χριστίνα
 3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 4. 30 Ιουλίου 2021 [2021-07-30]
 5. Ελληνικά
 6. Μιχιώτης, Αθανάσιος
 7. Ιωαννίδης Αντώνιος, Μαραβελάκης Πέτρος | Μαύρη Μαρία, Μπουραντά Αθανασία | Παπαδόπουλος Γεώργιος, Σφακιανάκης Μιχαήλ
 8. Συναισθηματική νοημοσύνη | Μετασχηματιστική ηγεσία | Ιεραρχικά επίπεδα | Αποτελεσματικότητα | Συναλλακτική ηγεσία | Παθητική ηγεσία
 9. social-sciences
  • H ηγεσία και η συναισθηματική νοημοσύνη εκδηλώνονται με μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, δύνανται δηλαδή να υπάρχουν πολλαπλοί προσδιοριστικοί παράγοντες αλλά το φαινόμενο να προκαλείται από διαφορετικά κάθε φορά σύνολα παραγόντων. Τα συχνά διφορούμενα και αντιφατικά αποτελέσματα δείχνουν πως απαιτείται περισσότερη διερεύνηση προκειμένου να κατανοηθούν και να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις ή οι συνθήκες και οι τρόποι με τους οποίους αλληλοεπιδρούν. Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται οι συσχετίσεις των εννοιολογικών κατασκευών και ερευνάται το κατάλληλο μοντέλο διαστάσεων συναισθηματικής νοημοσύνης που προβλέπει το μετασχηματιστικό στυλ ηγεσίας στα ηγετικά επίπεδα, ενώ ελέγχεται ο ρόλος της διαμεσολάβησης (mediation) της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των παραγόντων της με την αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Παράλληλα σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναπτύξει μια νέα προοπτική σχετικά με τη φύση της ετερογένειας εντός των οργανισμών, των αντιληπτικών διαφορών μεταξύ ατόμων αλλά και των ομοιοτήτων τους, ανάμεσα στα ιεραρχικά επίπεδα. Εξετάζεται ο βαθμός που οι επιρροές των ιεραρχικών επιπέδων μπορεί να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες του πλαισίου για τα στυλ ηγεσίας, που αναλύονται στη βάση της θεωρίας του πλήρους φάσματος της ηγεσίας (Full Range Leadership Theory) και των παραγόντων της, καθώς και της συναισθηματικής νοημοσύνης ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας (Trait Emotional Intelligence Theory) και των διαστάσεων της. Επίσης, ερευνάται εάν οι ηγετικές συμπεριφορές επηρεάζουν διαφορετικά τα αποτελέσματα της ηγεσίας (Outcomes of Leadership) στα αντίστοιχα ιεραρχικά επίπεδα καθώς αυτά είναι αμφίδρομα μεταξύ των ιεραρχικών επιπέδων, τα οποία αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό σχηματίζοντας μια σύνθετη διάταξη δυναμικής ηγεσίας, της οποίας το σύνολο τελικά καθορίζει την αποτελεσματικότητα του. Μεταξύ των πιθανών κατηγοριοποιήσεων που υπάρχουν σε ένα οργανωσιακό πλαίσιο, η πιο διακριτή είναι αυτή των ιεραρχικών επίπεδών ή της αλυσίδας της εξουσίας που συνιστά ένα από τα θεμελιώδη οργανωσιακά θέματα. Ωστόσο, μια διεξοδική ανάλυση των δια-ιεραρχικών διαφορών λείπει σε μεγάλο βαθμό από την μεγάλη εμπειρική έρευνα για το στυλ ηγεσίας, παρόλο που διάφοροι συγγραφείς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα εννοιολογικά. Εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη πτυχή με βάση το ιεραρχικό πλαίσιο τα ευρήματα της διατριβής αυξάνουν την κατανόησή τέτοιων πολύπλοκων συσχετίσεων και συμβάλουν στην αποσαφήνιση των οριακών συνθηκών (boundary conditions) των ηγετικών στυλ, αντιμετωπίζοντας επανειλημμένες εκκλήσεις για μια πιο διεξοδική εξέταση των παραγόντων που πλαισιώνουν την ηγεσία.
  • Leadership and emotional intelligence are manifested in behaviors that are associated with a variety of internal and external factors, i.e. there may be multiple determinants but the phenomenon is caused by different sets of factors each time. The often ambiguous and contradictory results show that more investigation is needed to understand and clarify the terms or conditions and the ways in which they interact. This study examines the correlations of conceptual constructions and investigates the appropriate model of emotional intelligence dimensions that predicts transformational leadership style at leadership levels, while examining the role of mediation of transformational leadership in the relationship between emotional intelligence and its dimensions with leadership effectiveness. At the same time, the purpose of this thesis is to develop a new perspective on the nature of heterogeneity within organisms, the perceptual differences between individuals and their similarities between hierarchical levels. It examines the extent to which the influences of hierarchical levels can be important factors in the context of leadership styles, which are analyzed on the basis of the Full Range Leadership Theory and its factors, as well as emotional intelligence as a trait (Trait Emotional Intelligence Theory) and its dimensions. It is also investigated whether leadership behaviors affect the outcomes of leadership in different ways at the respective hierarchical levels, as these are reciprocal between the hierarchical levels, which interact with the organization forming a complex dynamic leadership arrangement, the set of which ultimately determines its effectiveness. Among the possible categorizations that exist in an organizational context, the most distinct is that of the hierarchical levels, or chain of authority that constitutes one of the fundamental organizational issues. However, a thorough analysis of cross-hierarchical differences is largely lacking in the extensive empirical research on leadership style, although several authors have approached the issue conceptually. Focusing on a specific aspect based on the hierarchical framework, the findings of the dissertation increase the understanding of such complex correlations and help to clarify the boundary conditions of leadership styles, addressing repeated calls for a more in-depth examination of the context.
 10. Hellenic Open University
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.