ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 1. PhD dissertations
 2. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 3. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-27]
 5. Ελληνικά
 6. ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
 7. ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΑΘΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΟΥΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΟΥΜΠΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ | ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. Δημοσιοποιημένες αφηγηματικές πληροφορίες | ESG | Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα | Ma.Co.I | Ma.Co.Iw | Management Commentary | ελεγκτική | ποιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων | μέθοδοι στάθμισης πληροφοριών
 9. social-sciences
  • Η έρευνα για την ποιότητα της ετήσιας έκθεσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και συγκεκριμένα του τμήματος των αφηγηματικών/λεκτικών πληροφοριών που ενυπάρχουν σε αυτήν έχει από καιρό υποτιμηθεί, κυρίως λόγω της έλλειψης κατάλληλων δεικτών που να επιτρέπουν μια αντικειμενική μέτρηση και ανάλυση των αφηγηματικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Η εργασία αυτή εστιάζει στην μέτρηση της ποιότητας του αφηγηματικού μέρους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τη χρήση δύο προτεινόμενων σύνθετων δεικτών, του μη- σταθμισμένου δείκτη Ma.Co.I και του σταθμισμένου δείκτη Ma.Co.Iw, σε μια πολύ σημαντική μεταβατική περίοδο αλλαγών για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αλλά και για τα πρότυπα της αφηγηματικής πληροφόρησης. Η μεταβατική περίοδος αυτή, ορίζεται, πριν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων (2002-2004) και μετά την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών προτύπων (2005-2007), ενώ οι γεωγραφικές περιοχές που επιλέχθηκαν ήταν η Βόρεια Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη και η ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι μετά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών προτύπων (ΔΛΠ), υπήρξε βελτίωση στην ποιότητα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή αποτυπώθηκε περισσότερο στις οικονομικές πληροφορίες στο ποσοστό του 35% σε αντίθεση με τις Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Εταιρικής διακυβέρνησης πληροφορίες (ESG-Environmental, Social and Governance) όπου η αύξηση τους κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο ποσοστό του 20%. Παρά τη συνεχιζόμενη ζήτηση των επενδυτών για περισσότερη ποιότητα στην δημοσιευμένη χρηματοοικονομική έκθεση των εταιρειών, στο δείγμα που επιλέχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων φαίνεται να μην συγκλίνει προς αυτή την κατεύθυνση αλλά να επενδύει σε τεχνικές διαχείρισης εντυπώσεων και απόκρυψης της πληροφόρησης αυτής. Οι εν λόγω τεχνικές ερευνήθηκαν στην συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή (Δ.Δ), με την χρήση της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) εξετάζοντας συγκεκριμένους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα των ετήσιων χρηματοοικονομικών εκθέσεων, δίνοντας σημαντικά και ποικίλα συμπεράσματα. Τέλος, η γεωγραφική περιοχή των ΗΠΑ η οποία εφαρμόζει υποχρεωτικά τους κανόνες του αφηγηματικού πλαισίου “Συζήτηση και Ανάλυση της Διαχείρισης” (MD&A - Management Discussion & Analysis , δεν διαφαίνεται να προσφέρει σημαντική βελτίωση ως προς την ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη (Βόρεια και Δυτική Ευρώπη), στις οποίες η υιοθέτηση του αφηγηματικού πλαισίου είναι προαιρετική. Λαμβάνοντας ως σημαντικό μήνυμα ότι οι υποχρεωτικοί κανόνες αφηγηματικής πληροφόρησης δεν είναι απαραίτητα και δίαυλοι ποιοτικότερης πληροφόρησης, αλλά οι εκάστοτε εταιρείες μπορούν να γίνουν με την θέληση τους περισσότερο αξιόπιστες προς τα ενδιαφερόμενα μέλη τους.
  • The research for the annual reports quality and more specifically of their narrative segments has been underestimated, mainly due to the lack of trustful quality measurement and analysis methods of the businesses narrative information. This thesis, using two composed indicators, the non-weighted Index (Ma.Co.I) and the weighted Index (Ma.Co.Iw), examines the quality of narrative sections before and after I.F.R.S adoption to a sample of firms originate from Northern Europe, Western Europe and U.S.A. This time period is not characterized only by the reform of the accounting standards but also by the reform of management commentary standards. The results suggest that the I.F.R.S. adoption affect in positive way the overall annual reports quality. This positive relation is reflected more to the financial information (35%) than to ESG information regarding to environmental, social and corporate governance firms’ behavior (20%). Despite of the pressure for quality and transparency of annual reports by shareholders, our findings shows that a high volume of the sample uses techniques, during the disclosure process, for hiding information. This thesis using the OLS method by examining specific variables that may affect the quality of annual financial reports, giving significant and varied conclusions. In addition, the U.S.A compulsory standards (MD&A - Management Discussion & Analysis) does not offer significant quality improvement in relation to firm operating in Europe, suggesting that mandatory roles are not always a channel of better information. In other words, the adoption of mandatory rules is not a panacea, nor does it necessarily contribute to better corporate information, but presupposes their deliberate, honest and methodical attachment to the adoption of stricter criteria in relation to more objective and more credible financial statements.
 10. Hellenic Open University
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.