Άμεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.): προσδιοριστικοί παράγοντες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις

 1. PhD dissertations
 2. Foreign direct investement (FDI): The determinants, exchange rates and multinational companies
 3. Παπαωμά, Καλλιρόη
 4. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 5. 2011 [2011]
 6. Ελληνικά
 7. Αστερίου, Δημήτριος
 8. Αγιομυργιανάκης, Γεώργιος | Απέργης, Νικόλαος | Παπαπανάγος, Χάρυς | Καραγιάννη, Στέλλα | Ιωαννίδης, Δημήριος | Δεσλή-Χορταρέα, Ευαγγελία
 9. Άμεσες ξένες επενδύσεις | Πολυεθνικές επιχειρήσεις | Συναλλαγματικές ισοτιμίες
 10. social-sciences
 11. 279 σ.
  • Στη διδακτορική αυτή διατριβή μελετώνται από όλες τις οπτικές (εισερχόμενες και εξερχόμενες) οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.), οι οποίες θεωρούνται ως μία από τις σημαντικότερες πτυχές της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Αυτό, διότι αποτελούν εξέχουσας σημασίας παράγοντα στο νέο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της οικονομικής ενοποίησης κρατών και συνασπισμών, της τάσης για αναζήτηση νέων αγορών και για εκμετάλλευση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών, καθώς και της μείωσης του κόστους παραγωγής των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ως Α.Ξ.Ε. θα μπορούσε να θεωρηθούν όλες οι μεταβιβαστικές ροές φυσικού κεφαλαίου που απορρέουν από τη λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουν τις Α.Ξ.Ε. μεταφέροντας κεφάλαιο, τεχνολογία και διαδίδοντας έρευνα και ανάπτυξη στις χώρες υποδοχής Παράλληλα συμμετέχουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες μεταβάλουν τον όγκο των Α.Ξ.Ε. παγκοσμίως. Έτσι, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων επηρεάζουν επίσης και την προσέλκυση, το μέγεθος και την κατεύθυνση των Α.Ξ.Ε.. Είναι βέβαιο ότι οι Α.Ξ.Ε. επηρεάζουν παράλληλα και τη διαμόρφωση κυβερνητικών πολιτικών, καθώς συνδέονται άρρηκτα με την οικονομική ανάπτυξη των κρατών που τις υποδέχονται. Στη σχετική βιβλιογραφία οι Α.Ξ.Ε. διακρίνονται σε: α) εισερχόμενες και εξερχόμενες, βάσει της κατεύθυνσης των ροών τους, β) Κάθετες και Οριζόντιες, βάσει της συμπεριφοράς των πολυεθνικών επιχειρήσεων, και γ) Επενδύσεις Διαφυγής, Επενδύσεις Υποστήριξης και Παθητικές
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.