Η εφαρμογή του project ως ενεργητική διδακτική πρόταση στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση: η εφαρμογή του σε δημοτικό σχολείο και σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας συγκριτικά

 1. PhD dissertations
 2. The implementation of the teaching project as an active method in the primary and adult education: its implementation between a primary and a second chance school comparatively
 3. Τερεζάκη, Χρυσή
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2012 [2012]
 6. Ελληνικά
 7. Κόκκος, Αλέξιος
 8. Χατζηνικήτα, Βασιλία | Λιοναράκης, Αντώνιος | Εμβαλωτής, Αναστάσιος | Κανάκης, Ιωάννης | Χρυσαφίδης, Κωνσταντίνος | Αναστασιάδης, Παναγιώτης
 9. Ενεργητική μέθοδος - πεδίο εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών | Μελέτη περίπτωσης - θεμελιωμένη θεωρία | Δημόσια δημοτικά σχολεία | Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) | Εκπαίδευση δια των τεχνών | Κοινωνική καινοτομία - δημοκρατική εκπαίδευση | Ποιοτική έρευνα | Εκπαιδευτικοί, Επιμόρφωση | Εκπαίδευση ενηλίκων
 10. humanities
 11. εικ., πιν., σχημ.
  • Η έρευνα αφορά τη Διδασκαλία Project, ως ενεργητική διδακτική πρόταση στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση. Στο θεωρητικό μέρος της αφού αποσαφηνίζονται οι σχετικοί ορισμοί, αναφέρονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι προϋποθέσεις και μορφές αποτελεσματικής εκπαίδευσης-μάθησης στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση και πραγματοποιείται η μεταξύ τους σύγκριση. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις ενεργητικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, γενικά, ακολουθεί η οροθέτηση-οριοθέτηση του θέματος, συγκριτικά, ενώ παρατίθενται οι βασικές προσεγγίσεις και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του Project στους δύο χώρους. Ακολουθούν πρακτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και Διεθνώς και, καταληκτικά, έπεται η επισκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικών με το θέμα. Στη συνέχεια, στο εμπειρικό μέρος της έρευνας αναδεικνύεται το ερευνητικό πρόβλημα (η απόκλιση κατά την εφαρμογή της Διδασκαλίας μεταξύ Θεωρίας και Πράξης), ενώ καθορίζονται τα μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων (παρατήρηση, συνέντευξη, ημερολόγια) και η μέθοδος ανάλυσης κι ερμηνείας τους (ανάλυση περιεχομένου). Αφού παρουσιαστεί το διδακτικό σχέδιο-σενάριο του πολύτεχνου βιωματικού εργαστηρίου το οποίο έλαβε χώρα ως «Σημείο εκκίνησης-Εργαστήριο Ερέθισμα»/κοινός παρανομαστής στα δύο σχολεία της περίπτωσης (Δημοτικό και Παράρτημα ΣΔΕ), ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών ερευνητικών αξόνων-δομικών στοιχείων του Project που αρχικά είχαν αναδυθεί από τη Θεωρία. Ωστόσο, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων αποτελεί μια δυναμική διεργασία στο πλαίσιο της οποίας αναδεικνύεται η προβληματική κατά πόσο τα ερευνητικά ευρήματα -αναφορικά με τη βιωματική μάθηση- μπορούν να πυροδοτήσουν τη συζήτηση για μία νέα διευρυμένη θεωρία (θεμελιωμένη) για το Project. Μια θεωρία βασισμένη σε διεπιστημονικές αρχές με έμφαση στον «Άνθρωπο» ως ενεργό υποκείμενο της γνώσης του ‘εαυτού΄και του ‘κόσμου’ στον οποίο αναπτύσσεται και ζει. Η εν λόγω εκδοχή αναφέρεται στην παρούσα έρευνα μόνο ως πιθανή ερευνητική δυνατότητα επικείμενης έρευνας. Ενδεικτικοί άξονες της νέας γνώσης μέσω των σχετικών ευρημάτων (αναφορικά με τις αθέατες παραμέτρους του Project) υπογραμμίζονται επιγραμματικά στα συμπεράσματα της διδακτορικής έρευνας (προστιθέμενη αξία της).
  • The research is about the Teaching Project, as an active teaching method in the primary and adult education. In the theoretical part of it, as the relative definitions are clarified, the basic theoretical approaches and the forms of effective education - learning in the primary and adult education are referred and a comparison is made between them. Then, the active educational methods and techniques are discussed, in general, there is a comparative delimitation and demarcation of the matter following, while the basic approaches and the conditions of the application of the project are given in both primary and adult education. Next a practical application in Greece and internationally is presented, and eventually, a review of empirical research relevant to the issue, is followed. Then, in the empirical part of the research a research problem is being highlighted (the discrepancy in the application of teaching between theory and practice) while the means of collecting of research data are defined (observation, interview, diaries) and their analysis method and interpretation (content analysis). Then the teaching plan-scenario occurs of the experiential workshop which took place through the arts as the “Starting point stimulated workshop”/ a common denominator to both schools of the case (Primary School and Regional Second Chance School), a comparative presentation follows, the analysis and discussion of basic research axes - structural components of the project method which had firstly had emerged from the theory. However, the analysis of qualitative data consists a dynamic process in which the argument emerges if certain data -relevant to the experiential learning- can cause the discussion of a new, extended theory (grounded theory) for the ‘Project’. A theory based on interdisciplinary conditions that focus on the “Human Being” as an active subject of knowledge for the “self” and the “world” in which it is developed and lives. This version is referred to this research only as a new research possibility of a forthcoming research. Indicative modules of new knowledge through the relative discoveries (concerning mainly hidden parameters of the Project) are briefly underlined to the conclusions of the doctoral research (the ‘added value’ of the research).
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές