Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διασκευασμένων κειμένων των γλωσσικών εγχειριδίων της Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου στη βάση της πολιτικής ορθότητας .

 1. PhD dissertations
 2. Σουβλίδη, Μαρία
 3. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 4. 24 Μαρτίου 2021 [2021-03-24]
 5. Ελληνικά
 6. Παληός, Ζαχαρίας
 7. Σπαντιδάκης, Ιωάννης | Σηφάκης, Νίκος | Γούτσος, Διονύσης | Ζάχος, Δημήτρης | Λιοναράκης, Αντώνης | Καμαρούδης, Σταύρος
 8. διασκευή | πολιτική ορθότητα | γραμματισμός
 9. humanities
  • Στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα χαρακτηριστικά των περιεχομένων των διασκευασμένων κειμένων στο σχολικό εγχειρίδιο γλώσσας της έκτης Δημοτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός προσαρμογής στη «βάση του σεβασμού των ευαισθησιών και του κοινού αισθήματος», όπως ορίζουν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται σημασιολογική ανάλυση των διασκευασμένων κειμένων και σύγκριση με τα πρωτότυπα κείμενα από τα οποία προήλθαν. Η σύγκριση αυτή επιχειρείται στον άξονα της συνταγματικής οργάνωσης, στον άξονα της παραδειγματικής ανάγνωσης και στον άξονα της ιδεολογικής ανάγνωσης, σύμφωνα με την πρακτική ανάλυσης των αφηγηματικών κειμένων του Greimas (1966). Από την ανάλυση και σύγκριση του περιεχομένου των διασκευασμένων με τα πρωτότυπα κείμενα προκύπτει μια μορφή μετατόπισης των αξιών που σηματοδοτεί μια μορφή μετατόπισης του ιδεολογικού τους υποβαθρού. Διαπιστώνεται πως τα χαρακτηριστικά της μετατόπισης του ενδιαφέροντος από τα πρωτότυπα στα διασκευασμένα κείμενα δεν παρουσιάζουν στοιχεία συμβατότητας με τις αρχές του κριτικού Γραμματισμού, της Θεωρίας της Παιδαγωγικής των Κειμένων, της κριτικής κειμενοκεντρικής προσέγγισης και της Κριτικής Επικοινωνιακής Διδασκαλίας.
  • This thesis investigates the contents of the adapted texts’ characteristics in the language textbook for the 6th grade of Greek elementary schools “on the basis of respect for sensibilities and the common feeling”, as dictated by the guidelines to textbook authors. In this context a semantic analysis of adapted texts is carried out, along with their comparison with the original texts from which they were adapted. This comparison concerns the axis of syntagmatic organization, the axis of paradigmatic reading and the axis of ideological reading, following the methodology of analysing narrative texts by Greimas (1966). The analysis and comparison shows a form of shift of values, a form of shift of their ideological background from the original in the adapted texts. It is found that the characteristics of the shift of interest from the originals to the adapted texts do not present elements of compatibility with the principles of Critical Literacy, the Text Pedagogy Theory, the Critical Text-centered Approach and the Critical Communication Teaching.
 10. Hellenic Open University
 11. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.