Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτισμικά προσαρμοσμένων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για ενήλικες πρόσφυγες

 1. PhD dissertations
 2. CAROL model: Cultural Adaptation of Refugee Online Learning
 3. Αποστολίδου, Άννα
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 04 Απριλίου 2019 [2019-04-04]
 6. Ελληνικά
 7. Λιοναράκης, Αντώνιος
 8. Λιοναράκης, Αντώνιος | Σοφός, Αλιβίζος | Αναστασιάδης, Παναγιώτης | Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος | Κουτσούμπα, Μαρία | Τσιμουρής, Γεώργιος | Θεολόγου, Κωνσταντίνος
 9. Πολιτισμική προσαρμογή, εκπαίδευση προσφύγων, ηλεκτρονική μάθηση, ανθρωπολογία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Cultural adaptation, refugee education, online learning, anthropology and distance learning
 10. humanities
 11. 500 σελίδες, 43 Σχήματα, 16 Πίνακες, 31 Γραφήματα, 8 Παραρτήματα
  • Η διατριβή πραγματεύεται τα επιστημονικά, παιδαγωγικά και τεχνολογικά ζητήματα που ανακύπτουν στη διαδικασία ανάπτυξης ενός μοντέλου για αξιόπιστη προσαρμογή υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιεχομένου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενήλικων προσφύγων σε πλαίσιο εξ αποστάσεως μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές κοινωνικές συνθήκες του πληθυσμού-στόχου, εξετάζει τις πολιτισμικές, τεχνολογικές και σχεδιαστικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στον σχεδιασμό και τη διάρθρωση εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών για άτομα με προσφυγικό υπόβαθρο και προτείνει προσεγγίσεις προσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και υιοθέτησης καινοτόμων υποστηρικτικών πρακτικών για την ενσωμάτωση και παραμονή των εκπαιδευόμενων στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η συγκρότηση του μοντέλου CAROL (Cultural Adaptation for Refugee Online Learning), το οποίο προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα, στηρίχθηκε σε μεθοδολογία ποιοτικής μελέτης που περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακού περιβάλλοντος σε δύο γλώσσες (αραβικά και φαρσί)∙ β) την εκπαιδευτική εφαρμογή σε επιλεγμένο δείγμα ενήλικων προσφύγων∙ και γ) την εις βάθος ποιοτική διερεύνηση και αποτίμηση των παραμέτρων σχεδιασμού και εφαρμογής του πολιτισμικά προσαρμοσμένου προγράμματος σπουδών. Η προσέγγιση της μελέτης επιχειρεί έναν συγκερασμό του πρίσματος της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο σε επιστημολογικό όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν προσφέρουν μια σειρά από καίριες παρατηρήσεις για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου και άλλων παρόμοιων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφύγων.
  • The thesis addresses the epistemological, pedagogical and technological issues that arise in processes of developing models of culturally adapting educational content for the needs of adult refugees who partake in distance learning modules. Taking into account the special social and material conditions of the target-population, it examines the cultural, technological and pedagogical parameters that come into the design and implementation of an online program of study for persons with a refugee background. It also proposes certain approaches to educational design and content, as well as the adoption of innovative supportive practices which promote the educational integration of adult refugees, especially with reference to tertiary distance learning in Europe. The creation of the CAROL model (Cultural Adaptation for Refugee Online Learning) was based on qualitative research methodology, which combined the development of a prototype with in-depth ethnographic techniques, thus converging the perspectives of social anthropology and distance learning. Namely, authentic educational content and an online platform were developed and empirically tested (through the use of an online questionnaire, semi-structured interviews and discussion/focus-groups) in order to identify the design and implementation parameters of a culturally adapted modality of study. The thesis offers empirical observations and future recommendations for the application of the model, and similar such approaches, to refugee education.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές