Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας

 1. PhD dissertations
 2. Specifications for a pedagogical framework for the implementation of polymorphic, supplementary, environmental distance education for primary students of multi-grade and rural schools in Greece
 3. Μανούσου, Ευαγγελία
 4. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 5. 2008 [2008]
 6. Ελληνικά
 7. Λιοναράκης, Αντώνιος
 8. Ράπτης, Αριστοτέλης | Φλογαΐτη, Ευγενία | Αναστασιάδης, Παναγιώτης | Χρυσαφίδης, Κωνσταντίνος | Χατζηνικήτα, Βασιλεία | Λιαράκου, Γεωργία
 9. Πολυμορφική εκπαίδευση | Εξ αποστάσεως εκπαίδευση | Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | Περιβαλλοντική εκπαίδευση | Περιβάλλον | Αειφορία | Εκπαιδευτικό υλικό | Εκπαιδευτικό λογισμικό
 10. humanities
 11. 2 τ. (375 σ. ; 323 σ.), εικ.
  • Στην έρευνα αυτή επιχειρείται η διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή σχολικής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε μαθητές / τριες ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων, απομακρυσμένων περιοχών. Η διαμόρφωση των αρχών αυτού του παιδαγωγικού πλαισίου στοχεύει στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, στον εμπλουτισμό του μαθησιακού τους περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης των μαθητών / τριών των ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας. Για να σχεδιαστεί και να τεκμηριωθεί η ερευνητική παρέμβαση, μελετήθηκαν βιβλιογραφικά διεθνείς εφαρμογές σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξετάστηκε η αναγκαιότητα της συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εφαρμογής προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, έγινε επισκόπηση των βασικών αρχών σχεδιασμού Εκπαιδευτικού Υλικού για εξ αποστάσεως, πρωτοβάθμια και περιβαλλοντική εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολυμορφικότητα, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που την προσδιορίζουν ως ευέλικτη και της δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σε όλα τα εκπαιδευτικά δεδομένα (Λιοναράκης, 2006). Η αξιοποίηση και ο συνδυασμός των δεδομένωντης βιβλιογραφικής επισκόπησης, οδήγησε στην ανάπτυξη Πολυμορφικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την εξ αποστάσεως εφαρμογή ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούσε στο περιβάλλον της Μεσογείου και είχε τίτλο: ?Ο Καπετάν ΣΟΣ, η παρέα του και το κινούμενο νησί?. Οι προδιαγραφές, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η πολύπλευρη αξιολόγηση του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Υλικού περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα έρευνα, καθώς αποτελούν τις βασικές συνιστώντες του παιδαγωγικού πλαισίου εφαρμογής συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές / τριες ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα, θα ήταν χρήσιμο, ουσιαστικό και αποτελεσματικό να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ή και άλλων καινοτόμων δράσεων, μέσω συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία τηρεί τις αρχές του παιδαγωγικού πλαισίου, που παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση.
 12. Hellenic Open University
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.