Πολιτισμικός Ακτιβισμός: Το παράδειγμα των atenistas

Cultural Activism: The case of atenistas (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΣΑΠΗ, ΝΕΦΕΛΗ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. ΖΕΡΒΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
 8. ΖΕΡΒΑΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ | ΤΖΟΥΜΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ
 9. πολιτισμικός ακτιβισμός, δράση, συμμετοχικότητα, κοινωνία των πολιτών, πολιτιστικές πρακτικές. | cultural activism, action, participation, civil society, cultural practice.
 10. 1
 11. 58
 12. 30
 13. 0
 14. Οι Διαστάσεις των Πολιτιστικών Φαινομένων, πτυχιακή εργασία/ Αν. Γκούμας
  • ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΗΛ. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 9/2022. Η παρούσα διπλωματική εργασία, που συντάχθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων, έχει σαν στόχο τη μελέτη του φαινομένου του πολιτισμικού ακτιβισμού με έμφαση στη δράση της ομάδας των atenistas. Σκοπός της είναι να διερευνήσει εναλλακτικούς τρόπους πολιτιστικής πρακτικής, μέσω των οποίων αφυπνίζεται η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες γνωρίζουν τον τόπο τους και αξιοποιούνται υποβαθμισμένες ή ξεχασμένες περιοχές, ενώ οι πολιτιστικοί φορείς και το κράτος βρίσκουν διεξόδους σε σημαντικούς περιορισμούς που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση. Μέσα από την παρουσίαση βασικών εννοιών με τις οποίες ασχολείται η μελέτη αυτή, όπως είναι ο πολιτικός και ο πολιτισμικός ακτιβισμός, τα κοινωνικά κινήματα, η κοινωνία των πολιτών και η θεσμοποίηση, καθώς και από τον εντοπισμό και την αποσαφήνιση «γκρίζων ζωνών», προσπαθεί να συμβάλλει στη συζήτηση για την αναζήτηση νέων πρακτικών πολιτιστικής διαχείρισης και παραγωγής πολιτιστικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τη συγκρότηση ομάδων πολιτών που με όχημα την πρωτοβουλία και τη συμμετοχικότητα σε πολιτιστικές δράσεις προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα της πόλης και να προτείνουν ένα διαφορετικό modus operandi των πολιτιστικών φορέων και του κράτους. Ο πολιτισμικός ακτιβισμός αποτελεί ένα θέμα πλούσιο, με αναρίθμητες αφορμές για σκέψη και ανάλυση, τόσο από προσωπική, όσο και από κοινωνική σκοπιά.
  • This thesis, which was submitted in partial fulfiment for the requirement of the Open University for the degree of Masters in Culture Unit Management, aims at studying the phenomenon of cultural activism with emphasis on the action of the “atenistas” group. It aims at exploring alternative ways of cultural practice through which civil society is awaken, individuals get to know their environment and underdeveloped areas are regenerated, which cultural operations and the state find ways around constraints that have been brought about by the economic crisis. Through the presentation of key concepts such as political and cultural activism, social movements, civil society and institutionalization, as well as the indentification and clarification of “grey areas”, the thesis attempts to contribute to the discussion of the search for new practices of cultural management and creation of cultural products. At the same time, it utilizes the paradigm of the formation of groups of citizens who through their initiative and participation in cultural actions, are trying to change the image of their city and suggest a different modus operando as regards the cultural operators and the state. Cultural activism is a rich subject, which provides ample opportunity for research and analysis, both in personal and social terms.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.