Ο ρόλος των φυτών και της βλάστησης στα τεχνικά έργα

The role of plants and vegetation in structural measures (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Δεληγιάννης, Ανδρέας
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (ΠΣΠ)
 4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
 5. Ελληνικά
 6. 170
 7. Βράννα, Αντιγόνη
 8. Βράννα, Αντιγόνη | Τσαγγαράτος, Παρασκευάς
 9. Φυτοτεχνικά έργα | συνεισφορά των ριζώντων φυτών στην σταθεροποίηση του εδάφους | επίδραση της βλάστησης στην διάβρωση | υδροσπορά | βιο-τσιμεντοποίηση εδαφών
 10. 36
 11. 113
 12. Περιέχει : σχήματα, πίνακες
  • Η διπλωματική εργασία εστιάζει στον πολυδιάστατο ρόλο των φυτών και της βλάστησης στα δομικά έργα, που περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των πρανών, την προστασία του εδάφους από διάβρωση και την ενίσχυση των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση σε ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες πηγές, με σκοπό την κατανόηση του ρόλου της βλάστησης και των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρει στα τεχνικά έργα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ιδιότητες των εδαφών, οι οποίες επηρεάζουν την ευστάθεια των πρανών, την αντοχή των εδαφών και την ανάπτυξη βλάστησης σε αυτά. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ευστάθεια των πρανών και δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών καθώς και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πλήθους φυτοτεχνικών έργων προστασίας των πρανών, όπου παρουσιάζονται και συγκεκριμένες περιπτώσεις εφαρμογής. Έπειτα, καταγράφονται οι αιτίες που προκαλούν υδατική και αιολική διάβρωση καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της επίδρασης της κάλυψης του εδάφους από βλάστηση στην προστασία των εδαφών έναντι διάβρωσης. Παρουσιάζεται στη συνέχεια, η μέθοδος της υδροσποράς για την προστασία των πρανών από διάβρωση και παρουσιάζεται περίπτωση εφαρμογής με χρήση της μεθόδου υδροσποράς και γεωϋφασμάτων. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι βελτίωσης των εδαφών, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τις παραδοσιακές μεθόδους όσο και τη μέθοδο βιο-τσιμεντοποίησης με χρήση βακτηρίων. Ως περίπτωση εφαρμογής, παρουσιάζεται μελέτη αύξησης της αντοχής αμμωδών εδαφών, με σκοπό το μετριασμό του κινδύνου των παράκτιων περιοχών σε διάβρωση. Εκτός όμως, από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η βλάστηση, η χρήση της δύναται να συνοδεύεται και με ορισμένες αδυναμίες, όπως είναι η μείωση της παροχετευτικότητας των υδατορεμάτων και η αύξηση του κινδύνου ολίσθησης των πρανών εξαιτίας του υπερκείμενου βάρους της βλάστησης.
  • The thesis focuses on the multidimensional role of plants and vegetation in structural measures which includes the stabilization of slopes, the protection of soil against erosion and the improvement of soil mechanical properties. An extensive literature search was carried out in national and international sources in order the role of vegetation and the important services that offers to technical projects to be understanding. At first, the main soil properties are presented which affect slopes stability, soils strength and vegetation growth. Then, the factors that affect the slopes stability are presented focusing on plant works whose technical characteristics, advantages and disadvantages are demonstrated, while case studies of plant works installment are also given. The causes and the factors that affect water and wind erosion are presented with an emphasis on the vegetation role in soil protection against erosion. The method of hydraulic mulch seeding for the protection of slopes against erosion is also presented and a case study including the use of the above method as well as geotextiles is described. Afterwards, the soil improvement methods are presented including both the traditional methods and the bio-cementation method using bacteria. A case study is also presented and described which aims at increasing sand solidification and mitigating coastal erosion risk of an area. Apart from the benefits associated with vegetation, some weak points could be also occurred including the drainage capacity reduction of streams and the increased risk of landslides due to the overlying vegetation weight.
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές