Αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου [Cd-rom] : η περίπτωση του σχολικού εγχειριδίου "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α´Γυμνασίου : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Από το σχολικό έτος 2006/07 εισήχθησαν στις σχολικές τάξεις νέα σχολικάεγχειρίδια στο πλαίσιο της πρόσφατης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε επίπεδοΠρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως προβλέπεται από τη σχετικήΥΑ (ΥΑ21072β/304/13.03.03) αναφορικά με τα νέα σχολικά εγχειρίδια «στα κείμενακαι στις εικόνες πρέπει να προάγεται η ισότητα των φύλων και να μην υποθάλπεται ηστερεοτυπική σκέψη και η σεξιστική προκατάληψη σε σχέση με τους κοινωνικούς καιάλλους ρόλους των φύλων» (ΦΕΚ 304/B/13-3-2003, σελ. 4389). Η συγκυρία αυτήυπήρξε το έναυσμα για την παρούσα εργασία, αντικείμενο της οποίας είναι ηανάδειξη των έμφυλων αναπαραστάσεων στο σχολικό εγχειρίδιο ΚείμεναΝεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α´ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ, 2006). Το ενδιαφέρονεστιάζεται στο να ανιχνευθούν οι πληροφορίες και τα μηνύματα των κειμένων καιτων εικόνων σχετικά με τους ρόλους, τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά τωνφύλων σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί κατά πόσο οι επίσημες διακηρύξεις από τηνΠολιτεία σχετικά με την αναγκαιότητα της προώθησης της ισότητας των φύλων μέσωτου διδακτικού υλικού υλοποιούνται στην πράξη.Από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύεται ότι ταδύο φύλα δεν παρουσιάζονται με ισότιμο τρόπο στα κείμενα και στις εικόνες τουεγχειριδίου, με αποτέλεσμα να υποθάλπονται τα στερεότυπα φύλου. Οι απόψεις γιατα φύλα, στις οποίες εκτίθενται οι μαθητές/ -τριες είναι αναχρονιστικές, ενώ δενσυμπεριλαμβάνονται αναφορές σε αλλαγές και βελτιώσεις που έχουν συντελεστεί στησύγχρονη εποχή σχετικά με τη θέση της γυναίκας και την ισότητα των φύλων σεεργασιακό και ενδοοικογενειακό επίπεδο.Από την προσέγγισή μας καθίσταται σαφές ότι το εγχειρίδιο δεν εκπληρώνει τιςπροδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου παραγωγής του όσον αφορά τον τρόποπαρουσίασης των γυναικείων και ανδρικών χαρακτήρων.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.