Οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για το σύστημα επιλογής διευθυντών του 2015

The perceptions of the secondary education teachers in Ileia about the selection system of 2015 about schoolmanagers (english)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 23 September 2018 [2018-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 127
 7. Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος
 8. Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος | Μπέτσας, Ιωάννης
 9. Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιλογή διευθυντών σχολείων, νόμος 4327/2015 | Greek educational system, secondary education, selection of schools’ principals, law 4327/2015
 10. 2
 11. 54
 12. 15
 13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
 14. Σχοινάς, Χ. (2017). Το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων: μία εμπειρική έρευνα σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηλείας. Διπλωματική εργασία. Πάτρα: ΕΑΠ
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ηλείας για το σύστημα επιλογής διευθυντών του 2015», επιδιώκει να διερευνήσει και να καταγράψει τις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με παραμέτρους που σχετίζονται με το σύστημα επιλογής διευθυντών του 2015. Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφάνηκε πώς το σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης συνιστά καθοριστικό παράγοντα που επηρεάζει τόσο την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας όσο και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το στοιχείο αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζονται συστήματα επιλογής τα οποία λαμβάνουν υπόψη πολλαπλά κριτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θέση του διευθυντή καταλαμβάνεται από άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου. Στον αντίποδα, στην ελληνική πραγματικότητα παρατηρούνται συνεχείς θεσμικές αλλαγές στις διαδικασίες επιλογής, γεγονός που δεν διασφαλίζει τη σταθερότητά τους. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό χώρο καθιστούν εμφανείς τους έντονους προβληματισμούς και την αρνητική κριτική που ασκείται από τους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας ως μεγαλύτερο μειονέκτημα την έλλειψη αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας στα μοριοδοτούμενα κριτήρια. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα του 2015 έγιναν αντικείμενο ιδιαίτερης κριτικής από τη μεριά των εκπαιδευτικών, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκαν. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμη η υλοποίηση της παρούσας έρευνας, η οποία να εστιάζει στην ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα. Αξιοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων από τις συνεντεύξεις που λήφθηκαν από 30 εκπαιδευτικούς της περιφερειακής ενότητας Ηλείας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν βρίσκονται σε συμφωνία με τα ερευνητικά δεδομένα. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως όλα τα συστήματα επιλογής παρουσιάζουν προβληματικά σημεία τα οποία σχετίζονται τόσο με τα κριτήρια επιλογής όσο και με το τρόπο αποτίμησής τους. Διαφάνηκαν ακόμα, οι κυρίαρχες αρνητικές απόψεις τους σχετικά με το σύστημα επιλογής του 2015, το οποίο ενώ προσπάθησε να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στην επιλογή διευθυντών μέσω την ψηφοφορίας, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε αυτή είχε ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την υποκειμενικότητα. Ο σύλλογος διδασκόντων, στις περισσότερες περιπτώσεις, επέλεξε να υποστηρίξει διευθυντές όχι με αντικειμενικά κριτήρια , αλλά με βάση τις πελατειακές και φιλικές σχέσεις. Αντίστοιχα αρνητικές ήταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και για τα υπόλοιπα κριτήρια, δίνοντας έμφαση στη μείωση της μοριοδότησης της επιστημονικής κατάρτισης. Η ανεπάρκεια του νόμου του 2015 καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ενός μεικτού συστήματος επιλογής που να συνδυάζει τη συνέντευξη, την ψηφοφορία και τον γραπτό διαγωνισμό, ενώ παράλληλα να μοριοδοτεί με ορθότερο τρόπο τα τυπικά προσόντα, προκειμένου να προσεγγίσει τα συστήματα επιλογής που ισχύουν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
  • This dissertation, entitled “The views of secondary education teachers in the prefecture of Ilia about the selection system for principals in 2015”, aimed at investigating and recording the views of teachers with regard to parameters that are linked to the selection system for principals in 2015. Through the literature review, it was made evident that the selection system for executives in the education sector is a decisive factor that affects both the smooth operation of the school unit and the quality of the provided instruction. This point is reflected in the fact that, on an international level, the selection systems that are implemented take into account multiple criteria, in order to ensure that the school principal’s position is occupied by individuals who are capable of meeting the increased requirements of their role. On the contrary, the Greek educational system is characterized by ongoing institutional changes in the recruitment procedures, failing thus to guarantee the latter’s consistency. The surveys that have been conducted in Greece reveal the strong concerns and negative criticism that is expressed by educators, recognizing as the biggest flaw of the system, the lack of objectivity and meritocracy in the point-based criteria. The changes that were implemented in the system in 2015 were strongly criticized by educators due to how they were realized in practice. Therefore, it was deemed as appropriate to conduct a survey that focuses on highlighting the views of educators on the specific system. The survey followed the qualitative method, whereas the analysis of data derived from interviews taken from 30 educators in the prefecture of Ilia was performed through the method of qualitative content analysis. The outcomes that resulted from this specific survey agree with existing research data, focusing on the negative points of running a ballot within the teachers’ association during the judgment of the candidate teachers. Teachers recognize the fact that all the selection systems present points of concern that are associated with the selection criteria, as well as the method, through which, these criteria are evaluated. On top of that, the teachers’ predominant negative views were made evident about the selection system that was applied in 2015, since, in spite of the effort made within the context of this selection system to offer teachers the opportunity to be actively involved in the selection of principals through a ballot, its application was mainly characterized by subjectivity. In most cases, the relevant Teachers’ Association chose to support principals based on customer and friendly relationships, and not on objective criteria. The teachers’ views were also negative about the other criteria, placing emphasis on reducing the number of points awarded for scientific education and training. The failure of the 2015 law necessitates the establishment of a mixed selection system which should combine the elements of taking an interview and a written examination, as well as running a ballot, awarding at the same time points to formal qualifications in a more rational way, in order to approach the selection systems that apply to other European countries.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές