Πλαίσιο εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο κρατίδιο της Βάδης-Βυτεμβέργης της Γερμανίας

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΟΒΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤα εκπαιδευτικά συστήματα των δυτικών χωρών καλούνται εδώ και μερικές δεκαετίες να διαχειριστούν έναν, διαρκώς αυξανόμενο, ανομοιογενή πληθυσμό, ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία και την εθνότητα. Οι νέες αυτές συνθήκες μεταβάλλουν ριζικά το ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις πρέπει να επιμορφωθούν. Στα πλαίσια αυτά, ανάγκη επιμόρφωσης έχουν και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό, καθώς οι ιδιαιτερότητες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις χώρες της αλλοδαπής είναι πολλές και δεν αντιμετωπίζονται χωρίς συγκεκριμένα εφόδια. Την άμεση λήψη μέτρων επιβάλει η αναντιστοιχία μεταξύ των αυξημένων επιμορφωτικών αναγκών και της μειωμένης παροχής επιμορφωτικών ευκαιριών, η γεωγραφική απόσταση από την Ελλάδα και οι ιδιομορφίες των εκπαιδευτικών συστημάτων των άλλων χωρών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία δύναται να άρει κάποιους από τους περιορισμούς των συμβατικών τρόπων επιμόρφωσης και να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση για παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς.Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε έρευνα στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο κρατίδιο της Βάδης–Βυρτεμβέργης στην Ομοσπονδιακή     ημοκρατία της Γερμανίας. Καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν οι απόψεις τους για τα υπάρχοντα επιμορφωτικά προγράμματα, οι προτιμήσεις τους για τη μορφή και τον τρόπο διεξαγωγής ενός επιμορφωτικού προγράμματος, οι στάσεις τους απέναντι στις νέες τεχνολογίες και οι αντιλήψεις τους για τα εξ αποστάσεως παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην εργασία αυτή, προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος επιμόρφωσης για τη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η σύνδεση του με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εν λόγω εκπαιδευτικών, η πραγματοποίηση του με τη συνδρομή του διαδικτύου και η δόμησή του με τρόπο που να προάγει τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να επιλέγουν τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό μελέτης τους.ABSTRACTOver the last decades the educational systems of western countries face the challenge of managing an increasingly diverse population in terms of language, religion, and nationality. This new setting alters significantly the role of teachers, who should be properly trained in order to cope with the increasing requirements of their job. Along these lines, Greek teachers, employed aboard, are in need of special training to cope with the peculiarities of Greek speaking education in foreign countries. Immediate action needs to be taken due to the discrepancy between the increased teacher-training needs and the respective opportunities provided, given the remoteness of those countries from Greece and the difference of their educational systems.The specific research carried out for the needs of the particular assignment, focused on teachers that serve on the Greek-speaking educational system in the state of Baden- Württemberg in the Federal Republic of Germany. Their opinion for the existing training programs, their preferences for the structure and the ways of carrying out a training program, their attitude towards new technologies as well as their perception for remotely provided training programs were recorded and evaluated. Based on the results of this research and the principals of distance learning and adult education, an alternative way of training for the particular group of teachers is proposed. Its main characteristics are the strong connection with the educational needs and interests of that group, its implementation through Internet services and its structure in such a way that promotes the possibility for the participants to select the place, the time and the pace of their study.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.