Η μουσική παιδεία και η επίδρασή της στην εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου

  1. MSc thesis
  2. ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδραση της μουσικής παιδείας στην εξέλιξη του παιδιού. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει μέσα από την παρουσίαση στοιχείων από θεωρητικά και ερευνητικά κείμενα ότι η μουσική παιδεία, με όλες τις εκφάνσεις της, επηρεάζει την εξέλιξη του παιδιού και του εφήβου. Ειδικότερα επηρεάζει όλους τους τομείς στους οποίους σημειώνεται η εξέλιξη και ενισχύει την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση των παιδιών. Επιμέρους στόχοι είναι η διερεύνηση και παρουσίαση μέσα από βιβλιογραφικές αναφορές της επιρροής των στοιχείων της μουσικής παιδείας, όπως είναι ο ρυθμός, ο ήχος, η μελωδία, η φωνητική, τα μουσικά όργανα, η ακουστική ικανότητα, στη γνωστική, συναισθηματική, κινητική και κοινωνική εξέλιξη του παιδιού. Έτσι ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση μέσα από βιβλιογραφικές πηγές το αν η μουσική πέρα από την εκμάθηση των βασικών αρχών ενός τομέα της, ως μέσο δημιουργικής εξερεύνησης της ψυχής και αυτοέκφρασης οδηγεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ψυχική εξέλιξη παιδιών και εφήβων. Ο εντοπισμός στοιχείων στη βιβλιογραφία που συνδέουν τη μουσική παιδεία με την ψυχική ισορροπία, την κινητική ανάπτυξη, τις νοητικές ικανότητες καθώς και με την επικοινωνιακή ικανότητα του παιδιού και εφήβου αποτελεί επιμέρους στόχους της εργασίας.Στο πρώτο τμήμα της εργασίας παρουσιάζεται η προσφορά της μουσικής στον άνθρωπο από τα πρώτα χρόνια ζωής και σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι προβάλλεται αναγκαιότητα της μουσικής παιδείας μέσα από μία προσέγγιση της πολυδιάστατης λειτουργίας της, παρουσιάζεται η θέση της μουσικής παιδείας κατά την εμφάνισή της, και σκιαγραφείται η λειτουργία και ο στόχος της στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η σχέση της με τους διάφορους τομείς εξέλιξης του παιδιού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τομείς εξέλιξης του παιδιού των οποίων άπτεται η μουσική παιδεία και ερευνητικές μελέτες που τεκμηριώνουν την επίδραση της σε αυτούς. Στο ίδιο μέρος παρουσιάζεται η επίδραση της μουσικής στη δόμηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης του παιδιού και τομέων αυτών. Τέλος ακολουθεί κριτική αποτίμηση, συζήτηση, συγκριτική παρουσίαση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που σχετίζονται με τις επιδράσεις της μουσικής στην εξέλιξη του παιδιού καθώς και σκέψεις, προβληματισμοί για περαιτέρω περιοχές έρευνας. Διατύπωση πιθανών προτάσεων αξιοποίησης των δυνατοτήτων της μουσικής παιδείας στη σύγχρονη εκπαιδευτική και γενικότερη πραγματικότητα αποτελεί φιλοδοξία της έρευνας. Τα συμπεράσματα και οι προβληματισμοί που προκύπτουν ευελπιστούμε να φανούν χρήσιμα σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν ή θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο της μουσικής και να επωφεληθούν από τις πολυδιάστατες επιδράσεις του.AbstractThe present thesis is dealing with the impact of music education on child's development. The purpose of this attempt is to show, through the presentation of elements from theoretical and empirical texts that music education, with all its aspects, affects the child's and teenager's development. More specific, it affects all aspects of development and enhances children's self- concept and self- esteem. Particular aims of the work are the investigation and presentation of all the elements of music education, such as rhythm, melody, sound, music listening, instruments, that have an impact on cognitive, emotional, motor and social child's development. There is much interest on the investigation, through bibliographical resources, whether music, despite learning the basic field's principles, functions as a mean of creative exploration for the soul and self- expression and leads to general development and mental and psychical balance. Searching relationships between music education and psychological health, motor development, cognitive skills and communicative ability are particular objectives of the present study.In the first part is presented what music offers to man from the very first years of lifespan and to all fields of human being. The necessity of music education is presented through the multi-dimensional way of music operation, the state of music education from the very advent, the functional role, and the purpose of music to educational system. Also, these aspects are connected with aspects of child's development. In the second part of the present study all aspects of child's development are given in relation with music education and supporting empirical studies are presented to verify the music's impact. At the same part, in line with child's development, the effect of music is examined in relation to the construction of child's self-concept and self- esteem. At the last part there is a critical presentation of studies' results regarding music's impact on child's development. Also, in the general discussion some perspectives are given for future research and proposals for implementation and taking advantage of music's benefits to educational and general status constitute slight ambition of our work.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.