Ο ρόλος του διευθυντή δημοτικού σχολείου για αποτελεσματική εκπαίδευση

  1. MSc thesis
  2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΟι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη για αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτική ηγεσία που θα σχεδιάζει και θα δημιουργεί με σαφή κριτήρια την πορεία τους. Με αυτά τα δεδομένα στη παρούσα εργασία διερευνάμε τη σχολική πραγματικότητα στα σχολεία του Βορείου Αιγαίου.Η έρευνά μας αποτελείται από δύο μέρη:Στο θεωρητικό μέρος καταγράψαμε το ρόλο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια της ισχύουσας σχολικής νομοθεσίας και διαπιστώσαμε τα όρια και τις δυνατότητες του Διευθυντή για αποτελεσματική εκπαίδευση.0ιαπιστώσαμε ότι ο ρόλος του Διευθυντή δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια και ότι το εκπαιδευτικό σύστημα λόγω του γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού τουχαρακτήρα συχνά εμποδίζει το Διευθυντή να επιτελέσει με επιτυχία το έργο του.Στην εμπειρική έρευνά μας συμμετείχαν Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι αποτύπωσαν τις απόψεις τους και τις στάσεις τους με τη βοήθεια ερωτηματολογίου με σκοπό να ελεγχθεί ο τρόπος που διοικείται το σχολείο και η αποτελεσματικότητά του.Μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων δίνονται απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου του Δημοτικού Σχολείου. Από τα πορίσματα της έρευνάς μας προκύπτει η ελλιπής συμβολή του Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων για την αποτελεσματικήλειτουργία του Δημοτικού Σχολείου.Το έργο των Διευθυντών του Δημοτικού Σχολείου κρίνεται μερικώς αποτελεσματικό σε τομείς όπως η ηγετική τους παρουσία στο σχολείο, η ανάπτυξη εσωτερικών επιμορφωτικών διαδικασιών, η επικοινωνία και οι σχέσεις με τους γονείς και το κοινωνικό περιβάλλον, η υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στο σχολείο και η εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής.Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις.ABSTRACTThe political, social and economical changes create the need for schools affective for education leadership too, which will design and formulate their course with clearcriteria. Starting with the new data, school reality was investigated in schools of the North Aegean area.Our research is constituted by two parts:In the theoretical part we record the role of Director of Primary School in the frames of being in effect school legislation and realised the limits and his possibilities Director for effective education. We realised that the role of Director is not determined with clarity and precision and that the educational system because bureaucratic and centralized his character often prevents the Director to carry out with success his work.School directors and assistant directors participated in the regression investigation and expressed theirs points of view and attitudes through a questionnaire, so that one can check the way a school is being administrated and its effectiveness.Through the collection and analysis of the particular questionnaires' data, we have attempted to supply specific answers to the different questions posed by the different aspects of the subject of the present thesis. In turn these answers can serve in improving the quality of education supplied by the primary schools.The findings of this paper strongly point to the fact that the Headmasters of the schools under consideration only partially aid the educational process as well as the quality running of these schools.The work of schools directors has been judged as partially no effective in fields such as:their authoritative presence at school, the development of internal educational procedures, the communication and the relationship with parents and the social environment, the support of teaching and learning in a school and the securisation of proper material infrastructure.According to the results of this study, we make recommendations.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.