Η σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιμέρους μεταβλητές της αυτοαποτελεσματικότητάς τους

Τhe relation of professional exhaustion of teachers in secondary education regarding several variables of their self-efficiency (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 200
 7. Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος
 8. Καραφύλλης, Αθανάσιος | Κουτούζης, Εμμανουήλ
 9. Επαγγελματική εξουθένωση | Βurnout | αυτοαποτελεσματικότητα | self-efficacy | εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | teachers in secondary education
 10. 2
 11. 24
 12. 193
 13. Πίνακες, διαγράμματα
  • Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 138 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης μελετήσαμε τη σχέση των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με τις αντιλήψεις της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους στη διδασκαλία, στη διαχείριση της τάξης, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην κινητοποίηση μαθητών, στην επαγγελματική εξέλιξη, στην ανάληψη ευθυνών, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων εκτός μαθήματος και την επαγγελματική ικανοποίηση. Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο. Mε τη βοήθεια των ελέγχων X2, t-τεστ, μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης, συντελεστή συσχέτισης Pearson, πολλαπλή παλινδρόμηση, διατακτική παλινδρόμηση δείξαμε ότι μέρος των διαστάσεων της εξουθένωσης και της αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζεται σημαντικά μεταξύ τους, αλλά και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εμπειρία, τύπο σχολείου, σπουδές, θέση).
  • In a survey conducted on a sample of 138 teachers in secondary education of the Prefecture of Thessaloniki we studied the relation of the dimensions of burnout with perceptions of their self-efficacy in teaching, classroom management, interpersonal relations, student mobilization, professional development, assumption of responsibility, implementation of extracurricular activities, and job satisfaction. The questionnaire was a research tool. Using checks X2, t-test, one way ANOVA, multiple regression, Pearson, multinomial logistic regression we showed that part of the dimensions of burnout and self-efficacy significantly correlate with each other and with the demographic characteristics (gender, age, experience, type of school, studies, position).
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.