Κοινωνική προέλευση και σχολική επίδοση - βιβλιογραφική επισκόπηση και εμπειρική έρευνα σε μαθητές γυμνασίου

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα εργασία μελετά την σχέση της σχολικής επίδοσης με την κοινωνική προέλευση σε ένα δείγμα μαθητών του γυμνασίου. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης για το θέμα αυτό και στη συνέχεια γίνεται εμπειρική διερεύνηση με ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε στη βάση αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων. Το συμπέρασμα είναι ότι ακόμη και σε ένα σχετικά μικρό δείγμα μαθητών φαίνεται η συσχέτιση επίδοσης και κοινωνικής προέλευσης των μαθητών.ABSTRACTThe present study is about the relationship between school performance and social background in a sample of Junior High School students. At first, a short review of the basic theoretical approaches of Educational Sociology about this issue is attempted. Next, there is a questionnaire, designed on the basis of those theoretical approaches, to conduct research based on experience.The conclusion is that even in a small sample of students the correlation between social background and school performance is evident.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.