Αυτονομία στη μάθηση και επικοινωνία διδάσκοντος - διδασκόμενου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Autonomous learning and tutor - learner communication in distance education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ναουμίδη, Φωτεινή
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 31 Αυγούστου 2017 [2017-08-31]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 95
 7. Σοφός, Αλιβίζος
 8. Μουζάκης, Χαράλαμπος | Λιοναράκης, Αντώνης
 9. αυτονομία | autonomy | εξ αποστάσεως εκπαίδευση | distance education | αυτόνομη μάθηση | autonomous learning | επικοινωνία διδάσκοντος - διδασκόμενου | tutor-learner communication | επικοινωνία στη εξΑΕ | communication in DE
 10. 27
 11. 40
 12. περιέχει σχήματα και πίνακες
 13. Φωτιάδου, Α. (2014). Η συσχέτιση της αυτονομίας του φοιτητή με τη μαθησιακή του πορεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ. Διπλωματική διατριβή. Πάτρα: ΕΑΠ.
  • 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) είναι ένας εκπαιδευτικός τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερα και ξεχωριστά χαρακτηριστικά συγκριτικά με τη συμβατική εκπαίδευση. Ένα από τα βασικά στοιχεία που την χαρακτηρίζουν είναι η απόσταση που υπάρχει μεταξύ διδάσκοντος και διδασκόμενου, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Η ανεξαρτησία αυτή δεν αποτελεί πάντα ένδειξη ενός μαθητή που λειτουργεί αυτόνομα, που είναι σε θέση δηλαδή, να ορίσει το σκοπό, το περιεχόμενο, τη μέθοδο και την αξιολόγηση της μάθησής του. Ακόμα ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η μορφή επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, μέσω της οποίας ο μαθητής καθοδηγείται, υποστηρίζεται, πληροφορείται, συνδιαλέγεται και γεφυρώνει την απόστασή του με το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η παρούσα εργασία μελετά το ρόλο της επικοινωνίας αυτής που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην προώθηση, την ενίσχυση και την καλλιέργεια της αυτονομίας του μαθητή σε ένα απομακρυσμένο μαθησιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι απόψεις και τα συναισθήματα των φοιτητών, διαφόρων εξ αποστάσεως προγραμμάτων στον κόσμο, σχετικά με την αυτονομία που διαθέτουν αλλά και την επικοινωνία που αναπτύσσουν με τους διδάσκοντες ώστε να διαπιστωθεί πόσο αλληλένδετες είναι οι δύο έννοιες. Μέσω της μελέτης θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνών για την αυτονομία αλλά και ερευνών γύρω από την επικοινωνία διδασκόντων – διδασκομένων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου η αυτονομία του μαθητή είναι απαραίτητη, η αλληλεπίδραση των εμπλεκομένων στη μάθηση είναι καταλυτικός παράγοντας για την ενίσχυση ή την αποδυνάμωσή της. Εν κατακλείδι διαπιστώνεται ότι, σε ένα μαθητοκεντρικό περιβάλλον μάθησης, όπου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι εκπαιδευτές θέτουν το μαθητή στο προσκήνιο, οφείλουν να ακολουθούν τις μεθόδους και τις πρακτικές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εκπαιδευομένων με απώτερο στόχο την δημιουργία δια βίου αυτόνομων εκπαιδευομένων.
  • Distance learning (DE) is an educational sector that has particular and distinct features in relation to conventional education. One of the key elements that characterizes it, is the distance between the teacher and the learner, who works independently during the learning process. This independence is not always an indication of a student who works autonomously, that is, he is able to determine the purpose, content, method and evaluation of the course. Yet another key feature of distance learning is the form of communication between teachers and learners, through which the learner is guided, supported, informed, conversed and connected to the educational institution. This paper studies the contribution of this communication developed in the context of distance learning to the promotion, enhancement and cultivation of student autonomy in a distant learning environment. Specifically, the views and feelings of the students are examined, in various distance learning programs around the world, concerning their autonomy and the communication they develop with the teachers in order to find out how interrelated the two concepts are. Through the study of relevant theories and researches of autonomy and researches on teacher-learner communication, we conclude that in distance learning, where learning autonomy is necessary, the interaction of those involved is a decisive factor for strengthening or weakening its degree. In conclusion, in a learner-centered educational environment, where educational institutions and teachers bring learner to the forefront, they should follow the methods and practices that serve the student’s needs with the ultimate goal of creating lifelong independent learners.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.