Μοντέλα Ηγεσίας και Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ιωαννίνων

Models of Leadership and Teachers' Job Satisfactionof Secondary Schools Of Ioannina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Γκαραμέτση, Βασιλική
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 191
 7. Αναστασίου , Σοφία
 8. Σιμόπουλος , Γεώργιος | Κουτούζης , Μανώλης
 9. Μετασχηματιστική Ηγεσία | Transformational Leadership | Συναλλακτική Ηγεσία | Transactional Leadership | Επαγγελματική Ικανοποίηση | Job Satisfaction | Αποτελεσματικότητα σχολικής μονάδας | School Effectiveness | Καθήκοντα Διευθυντή | School Manager's duties
 10. 1
 11. 90
 12. 75
 13. Περιέχει: Πίνακες, Γραφήματα, Σχήματα
 14. Αθανασούλα – Ρέππα, Α. (2008). Λήψη αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο Α. Κόκκος (Επιμ.) Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Τόμος Α), (σελ. 71 – 117) Πάτρα: ΕΑΠ
  • Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της πόλης των Ιωαννίνων σχετικά με τα μοντέλα ηγεσίας και την επαγγελματική ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη σχολική αποτελεσματικότητα. Για τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών η ερευνήτρια χρησιμοποίησε τη δειγματοληπτική έρευνα με τη χορήγηση ερωτηματολογίου, που έδωσε σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών γυμνασίων και λυκείων της πόλης των Ιωαννίνων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί είναι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιημένοι από την εργασία τους (Μ.Τ. 4,89, Τ.Α. 0,95), με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία της πόλης να εμφανίζονται περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους συναδέλφους τους των δημόσιων σχολείων (p<0,001). Ένας σημαντικός παράγοντας επαγγελματικής ικανοποίησης που αναδεικνύεται είναι οι «σχέσεις με τον προϊστάμενο – συνεργάτες» (R2 adjusted 0,793) ενώ ο παράγοντας «συνθήκες εργασίας – μισθός» αποτελεί μόνιμη αιτία δυσαρέσκειας για τους εκπαιδευτικούς (Μ.Τ. 4,71, Τ.Α. 1,465). Σχετικά με το μοντέλο ηγεσίας φαίνεται ότι οι περισσότεροι διευθυντές ακολουθούν ένα πιο μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας (Μ.Τ. 3,62, Τ.Α. 0,93) με το συναλλακτικό μοντέλο να ακολουθεί (Μ.Τ. 3,06, Τ.Α. 0,86) και με τους διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων να εφαρμόζουν περισσότερο το μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας σε σχέση με τους διευθυντές των δημόσιων σχολικών μονάδων (p<0,001), ενώ υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ του μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας και της συνολικής επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (Pearson correlation 0,514). Από την άλλη πλευρά η συνιστώσα της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας σχετίζεται περισσότερο με τον παράγοντα «ποιότητα της διδασκαλίας» (Μ.Τ. 4,69, Τ.Α. 0,51), και ακολούθως από τον παράγοντα «διευθυντής» (Μ.Τ. 4,50, Τ.Α. 0,95). Συμπερασματικά λοιπόν το μοντέλο ηγεσίας φαίνεται να επηρεάζει τόσο την επαγγελματική ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από την εργασία τους όσο και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας με τη μετασχηματιστική ηγεσία να συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση των δύο αυτών συνιστωσών του σχολείου.
  • The purpose of this research is to investigate the aspects of secondary education teachers of schools of the town of Ioannina relatively to the model of school leadership and the job satisfaction that teachers draw from their job at schools and which factors affect school effectiveness. The researcher used the sample survey with questionnaire in order to investigate the aspects of the teachers and she gave the questionnaire to secondary education teachers of public and private high and senior high schools of the town of Ioannina. From the results of the research is obvious that teachers are, in general, satisfied from their job (mean 4,89, S.D. 0,95), with the teachers working in the private schools of the town to be more satisfied than their colleagues working in the public schools (p<0,001). An important factor of job satisfaction emerging from the results is “relationships with the supervisor – partners” (R2 adjusted 0,793) while the factor “working conditions – salary” consists a permanent cause of dissatisfaction for the teachers (mean 4,71, S.D. 1,465). About the model of leadership seems that most of the school directors follow a more transformational model of leadership (mean 3,26, S.D. 0,93) with the transactional model of leadership to follows (mean 3,06, S.D. 0,86) and with the directors of the private schools to use more the transformational model of leadership comparatively to the directors of the public schools (p<0,001), while there is o strong positive correlation between the transformational model of leadership and the total teachers’ job satisfaction (Pearson correlation 0,514). On the other hand the component of school effectiveness is related more to the factor “quality of teaching” (mean 4,69, S.D. 0,51), which derives from the job satisfaction that teachers draw from their job and secondly to the factor “director” (mean 4,50, S.D. 0,95). In conclusion the model of school leadership seems to affects so the job satisfaction that draw the teachers from their job as the school effectiveness, with the transformational leadership to contributes most to the improvement of these two components of school.
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές