Η συμβολή των ασκήσεων-δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης του έντυπου διδακτικού υλικού στην ευρετική πορεία αυτομάθηση των ενηλίκων σπουδαστών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση : οι αντιλήψεις - στάσεις των μεταπτυχιακών σπουδαστών της Θ.Ε. ΕΚΠ 65 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΟΥΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤο έντυπο διδακτικό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ευέλικτο εκπαιδευτικό εργαλείο περιλαµβάνει δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης µε στόχο την προώθηση της αλληλεπίδρασης µε τον σπουδαστή, την κατάκτηση της γνώσης µε δηµιουργικό τρόπο (Λιοναράκης, 2004) και την ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία καθώς ο σπουδαστής µαθαίνει "πράττοντας" (Race, 1999, Rogers, 1999, Ματραλής, 1999) στα πλαίσια της αυτόνοµης και αυτορυθµιζόµενης µάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.Οι δραστηριότητες - ασκήσεις αυτοαξιολόγησης ως µαθησιακές πρακτικές επιδιώκουν την επίτευξη των µαθησιακών στόχων των σπουδαστών επιτελώντας διδακτικές και αξιολογητικές λειτουργίες .Οι δραστηριότητες - ασκήσεις αυτοαξιολόγησης έχουν αποτελέσει αντικείµενο ερευνών (κυρίως στα πλαίσια των Συνεδρίων του ΕΑΠ για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ) αναφορικά µε τον τρόπο και τη συχνότητα εκπόνησης τους και τον ρόλο τους στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και την ανάπτυξη ικανοτήτων των σπουδαστών. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να καταδειχθεί η συµβολή τους στην ευρετική πορεία αυτοµάθησης των σπουδαστών ως ένας από τους κύριους στόχους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κριτήριο ποιότητας του διδακτικού υλικού και αποτελεσµατικής µάθησης των φοιτητών.Αντικείµενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συµβολής των δραστηριοτήτων - ασκήσεων αυτοαξιολόγησης του έντυπου διδακτικού υλικού στην ευρετική πορεία αυτοµάθησης των ενήλικων σπουδαστών στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Διερευνήθηκαν πέντε άξονες συµβολής των δραστηριοτήτων - ασκήσεων αυτοαξιολόγησης που αφορούν α ) την επίτευξη των µαθησιακών στόχων, β ) τις διδακτικές λειτουργίες των ασκήσεων, γ ) τον αξιολογητικό τους ρόλο, δ ) τηνπροώθηση των αρχών µάθησης ενηλίκων και ε ) τον διαµεσολαβητικό ρόλο των ασκήσεων στην επικοινωνιακή σχέση Καθηγητή Συµβούλου - σπουδαστών.Επιπλέον ,διερευνήθηκαν η συχνότητα και ο τρόπος εκπόνησης των ασκήσεων σε συνάρτηση µε τους προαναφερθέντες άξονες συµβολής των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης στην ευρετική πορεία αυτοµάθησης των σπουδαστών. Διερευνώντας τη συµβολή των ασκήσεων αυτοαξιολόγησης στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων των σπουδαστών , ακόµη ερευνήθηκε η συµβολή τους στην ενεργητική συµµετοχή του σπουδαστή στη µαθησιακή διαδικασία και στην αυτονοµία και αυτορύθµιση της µάθησης . Αλλά και στο πλαίσιο διερεύνησης του αξιολογητικού ρόλου των ασκήσεων ερευνήθηκε επιπρόσθετα η αποτελεσµατικότητα της ανατροφοδότησης και ενθάρρυνσης που παρείχαν στους φοιτητές κατά την πορεία των σπουδών τους. Επίσης ,διερευνήθηκαν τρόποι βελτίωσης των ασκήσεων µε στόχο την αποτελεσµατική µάθηση στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνιακής σχέσης των σπουδαστών µε τον Καθηγητή-Σύµβουλο αλλά και µεταξύ τους µε αφορµή την εκπόνηση τωνδραστηριοτήτων- ασκήσεων αυτοαξιολόγησηςΑBSTRACTThe typed learning material in distant learning education as a flexible educational tool includes activities and questionnaires of self-assessment which aim at promoting theinter-reaction with the student, the gaining of knowledge in a creative way (Lionarakis, 2004) and the reinforcement of the active participation in the learning process while the student learns by "acting" (Race, 1999, Rogers, 1999, Matralis, 1999) in the independent and self-regulated learning in distant education. The activities - questionnaires of self- assessment as learning techniques aim at the achievement of the learning goals of the students by offering learning and evaluating processes.The activities - questionnaires of self- assessment of have been subject to studies (mostly at of EA for the Open and distant Education) in relation to the way and thefrequency of their doing and their role in achieving the educational goals and the development of the student's competences. However, it is important that their contribution is emphasized in the finding process of self-learning of the students as one of the main goals of the distant learning education and a qualitative criteria of the learning material and the effective learning of the students. Subject of the study was the examination of the activities - questionnaires of selfassessment of the printed learning material in the finding process of self-learning of the adult students in the distant education. There were studied four axons of the contribution of the activities-homework of self-evaluation which refer to: a) the achievement of the learning goals, b) the learning functions of the homework, c) their evaluating role, d) the promotion of the adult learning principles, and the e) the intermediating role of the homework in the communicating relationship of the Guide Teacher - students.Moreover, the frequency and the way of doing the homework were studied in relation to the before mentioned axons which contribute to the finding process of self-learningof the students. Still, there was studied the contribution of the self-evaluating homework in the active participation of the student in the learning process and in the independence and self-regulation of learning, and also the effectiveness of the feedback and the encouragement that was given to the students during the process oftheir studies. Also, there were studied the ways of improving the homework by aiming the effective learning in the distant learning education and the ways of effectivecommunication with the Guide Teacher but also between the students with the pretext of completing the activities- homework of self-evaluation.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.