Κριτήρια επιλογής του συμπαίκτη από παιδιά σχολικής ηλικίας [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΠΙΝΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, είναι ένας τομέας, ο οποίος κεντρίζειτο ενδιαφέρον πολλών μελετητών ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι κοινωνικές σχέσεις καιγενικότερα η συμπεριφορά που αναπτύσσει ένα άτομο μέσα στο περιβάλλον στο οποίοδραστηριοποιείται, αποτελεί πεδίο μελέτης εδώ και πολλές δεκαετίες. Το ενδιαφέρον τωναναλυτών τείνει να γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, όταν οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις αφορούνπαιδιά, καθώς η ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα σε παιδιά επηρεάζει και την ποιότητα τωνμελλοντικών τους σχέσεων ως ενηλίκων.Στην παρούσα εργασία λοιπόν μελετήθηκαν τα κριτήρια με τα οποία οι μαθητές τωνΑ´, Γ´ και ΣΤ´ τάξεων Δημοτικού σχολείου επιλέγουν τον συμπαίκτη τους, Η βάση ήταν ημεθοδολογία των Hymel, κ.α (1993)Αρχικά προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τηςπροσωπικότητας και της συμπεριφοράς ενός παιδιού, τα οποία το καθιστούν δημοφιλήσυμπαίκτη ανάμεσα στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια, ερευνήσαμε λόγους για τουςοποίους ένα παιδί απορρίπτεται ως συμπαίκτης από την ομάδα των συνομηλίκων του.Ακολούθως, ζητήθηκε η γνώμη του δασκάλου κάθε σχολείου, έτσι ώστε νακαταγραφούν οι λόγοι για τους οποίους οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι οι μαθητές τουςαναπτύσσουν θετικές και αρνητικές σχέσεις, ή ότι δεν αναπτύσσουν καθόλου διαπροσωπικέςσχέσεις μεταξύ τους.Σύμφωνα με τα ευρήματα μας τα χαρακτηριστικά που θεωρούν οι μαθητές σημαντικάστην επιλογή ενός συμπαίκτη είναι, ακαδημαϊκή ικανότητα, αθλητική ικανότητα, εμφάνιση,δημοτικότητα, σχέση με ενήλικες, συμπεριφορά στο σχολείο, συνεργατικότητα, αρχηγικέςτάσεις και αίσθηση χιούμορ. Η ηλικία και το φύλο δεν διαφοροποιούν σημαντικά ταερευνητικά δεδομένα.Τέλος, η σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, δείχνει ότι δενδεν διαφέρουν ουσιαστικά.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.