Σχεδιασμός και δημιουργία ιστοσελίδας για τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους που απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

  1. MSc thesis
  2. ΟΜΗΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού σε μορφή ιστοτόπου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση που αφορά τις «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».Κρίθηκε σκόπιμο το συγκεκριμένο θέμα να παρουσιασθεί με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, ώστε εκτός των γνώσεων (μέσα από συνοπτικά αλλά περιεκτικά κείμενα, των δραστηριοτήτων και του λοιπού πολυμεσικού υλικού), της ευαισθητοποίησης απέναντι στις ΑΠΕ και της αλλαγής τελικά των συμπεριφορών στα θέματα της ενέργειας οι μαθητές να μυηθούν επιπλέον στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.Το λογισμικό προσφέρει ελευθερία στην πλοήγηση, είναι διαμορφωμένο σε θεματικές ενότητες, είναι πλούσιο σε δραστηριότητες που εμπλέκουν με ένα ευχάριστο, διασκεδαστικό και εποικοδομητικό τρόπο τον μαθητή στην ανακαλυπτική μάθηση, περιλαμβάνει πλήθος φωτογραφιών, κινουμένων γραφικών, video και υπερσυνδέσεων στο διαδίκτυο για επιπλέον έρευνα όμως ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό.SUMMARYThe present work constitutes an effort of production of educational software in website form for the environmental education that concerns the “Renewable Sources of Energy”.Was judged advisable the particular subject it is presented with the help of new technologies, in order that except the knowledge (through concisely but comprehensive texts, the activities and remaining multimedia material), the sensitization toward the RSE and the change of finally behaviors in the subjects of energy the students to be familiar moreover in the use of technologies of information technology and communications.The software offers freedom in the web surfing, is shaped in thematic units, it is rich in activities that involve with pleasant, amusing and constructive way the student in the revealing learning, it includes crowd of photographs, moved graphic, video and hyperlinks in the internet for moreover research however simultaneously it constitutes precious aid for the teacher.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.