Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών, των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04

  1. MSc thesis
  2. ΖΗΣΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 November 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΗ παρούσα ερευνητική προσπάθεια, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Διπλωματικής Εργασίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), αποσκοπεί στην διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04 που υπηρετούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς.Η μεγάλη ανομοιογένεια των εκπαιδευτικών που συνθέτουν τον κλάδο ΠΕ04 (αποτελείται από Φυσικούς, Χημικούς, Φυσιογνώστες, Βιολόγους και Γεωλόγους) και η έλλειψη εργασιών επί του θέματος οδήγησε στην αναζήτηση των επιμορφωτικών αναγκών και τη μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών του κλάδου για την επιμόρφωση. Ερωτήματα για το ποσοστό επιμόρφωσης, τους φορείς επιμόρφωσης, την αξιολόγηση και τους τομείς της επιμόρφωσης, καθώς και την αναζήτηση επιπλέον επιμορφωτικών αναγκών όπως και απόψεις για την ορθότερη διεξαγωγή της επιμόρφωσης είναι οδηγοί αυτής της εργασίας.Η έρευνα έγινε με την μέθοδο του ερωτηματολογίου σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκπαιδευτικών των νομών που μελετώνται. Μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 έχουν επιμορφωθεί κατά μεγάλο ποσοστό (πάνω από 80%), ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό επιζητά επιμόρφωση (πάνω από 90%), παρόλο ότι η άποψή τους για την επιμόρφωση που ήδη δέχθηκαν είναι αρνητική. Συνδυάζοντας αυτή την αντίφαση με τις απόψεις που διατυπώθηκαν ελεύθερα στα πλαίσια της έρευνας, συμπεραίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου δεν είναι αρνητικοί στην διαδικασία της επιμόρφωσης, αλλά στην επιμόρφωση όπως έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Θεωρούν ότι η επιμόρφωση είναι μια διαδικασία ανοργάνωτη, με κύριο στόχο την κατανομή κονδυλίων, χωρίς να παράγεται ουσιαστικό έργο και σε βάρος του χρόνου που αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη διαδικασία.Συγκεκριμένα ζητούν επιμόρφωση στους τομείς της παιδαγωγικής, των νέων τεχνολογιών, των πειραματικών διατάξεων, της διαχείρισης κρίσεων, στη διοίκηση και όχι τόσο στο διδακτικό αντικείμενο. Τέλος θεωρούν σημαντική την δική τους συμμετοχή στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων και όχι τόσο των σχολικών τους συμβούλων.AbstractThe present research survey which took place in the frame of a postgraduatedegree project of the Hellenic Open University (H.O.U.) has as object to find out the training needs of the educators of the branch ΠE04 who work at the secondary education in the prefectures of Thessaloniki, Chalkidiki and Kilkis.The great dissimilarity of the teachers who compose the branch ΠE04 (it consists of physicists, chemists, physicists of general knowledge, biologists and geologists) and the lack of projects on this subject have driven to the search of the training needs and the study of the aspects of the educators of this branch about training. The leading points of this project are questions about the percentage of the trained teachers, the institutes of the training, the evaluation and the sectors of the training and furthermore the search for more training needs and the aspects for moreproper accomplishment of the training.The research was held via the method of questionnaires to a great and representative sample of the educators under this study. Interesting results have arisen after the statistic processing of the results. It was found out that although the educators of the branch ΠE04 have been trained in a great percentage (over 80%) an even greater percentage (over 90%) are still looking forward to be trained, even though their aspect about the training they have already undergone is negative. Combining this contradiction with the aspects which were freely expressed in the frame of this project, it is concluded that the educators of the branch are not negative to the procedure of the training but to the training as it has been carried out till today. They consider that training is not a very well-organised procedure, and the main target of this is the distribution of the budget needed without producing essential work and it is also against them as concerns the time that the educators dedicate to this procedure.Specifically the educators ask for training on the sectors of pedagogy, on new technologies, on the setting of laboratories where the experiments take place, on crisishandling, on administration and not so much on their teaching subject. Finally they consider that their own participation in the planning of these training programes isvery important, instead of their school counsellors.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.