Ετερότητα και παιδιά προσχολικής ηλικίας [Cd-rom] : μια βιβλιογραφική επισκόπηση 7 αγγλόφωνων διεθνών περιοδικών από το 1990-2007 : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΕΒΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Στην εργασία αυτή γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση διεθνών περιοδικώνπου σχετίζονται με την προσχολική ηλικία, προκειμένου να καταγραφεί και να αναλυθείη σύγχρονη έρευνα σχετικά με τον τρόπο που έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα η πολιτισμικήετερότητα στην προσχολική ηλικία. Ειδικότερα μελετάται πως αποτυπώνονται στησύγχρονη έρευνα οι σχέσεις των παιδιών με τους πολιτισμικά διαφορετικούς συμμαθητέςτους, τι αναφορές γίνονται για το ρόλο του εκπαιδευτικού στην πολυπολιτισμική τάξη καιγια τη στάση του απέναντι στους μαθητές με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή, τιαναφορές γίνονται για τις εκπαιδευτικές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τηνομαλή ένταξη των «διαφορετικών» μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και πωςαποτυπώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια και το σχολείο.Τα διεθνή περιοδικά που επιλέχθηκαν για τους σκοπούς αυτής της εργασίαςανήκουν στην κοινοπραξία περιοδικών Heal- link. Τα άρθρα και οι έρευνεςσυγκεντρώθηκαν έπειτα από αναζήτηση με βάση λέξεις- κλειδιά που σχετίζονταν με τοθεωρητικό πλαίσιο της εργασίας και για την ανάλυση του περιεχομένου των άρθρωνεφαρμόστηκε η τεχνική της θεματικής ανάλυσης.Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος τηςδιεθνούς αρθρογραφίας (17 από τα συνολικά 36 άρθρα) αναφέρεται στουςεκπαιδευτικούς. Τα άρθρα αναφέρονται στο νέο ρόλο που θα πρέπει να αναλάβουν οιεκπαιδευτικοί μέσα στην πολυπολιτισμική τάξη, στις στάσεις τους απέναντι στουςμαθητές με διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή καθώς και στην ανάγκη γιαεπιμόρφωση προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν την πολιτισμική ετερογένειατης τάξης τους. Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που προτείνονται για τη διαχείριση τηςεθνοπολιτισμικής ετερότητας έχουν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και στοχεύουν στηνπολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών μέσα από τη γνωριμία και την εξοικείωση μετους άλλους πολιτισμούς και με αφορμή δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τοχορό, τη ζωγραφική και τη γιορτή των Χριστουγέννων. Οι αναφορές που περιέχονται σταάρθρα και τις έρευνες σχετικά με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περιορίζονται στουςμειονοτικούς μαθητές και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την προσπάθειάτους να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον. Οι δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικόπεριβάλλον οφείλονται στη ρατσιστική συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν από τουςσυμμαθητές τους, στην έλλειψη επάρκειας στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και στιςαντικρουόμενες απαιτήσεις ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Τα άρθρα που αναφέρονται στη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια εστιάζουν στιςδιαφορετικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και των γονιών για την εκπαίδευση τωνμαθητών αλλά και στις απόψεις γονιών που ανήκουν σε διαφορετικές εθνοπολιτισμικέςομάδες πάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με τη σχολική ζωή του παιδιού τους.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.