Συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και ποιοτικής βελτίωσης του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού

The contribution of education in molding an ecological conscience and a qualitative enhancement of the environment as a social good (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κασάπη, Δήμητρα
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
 5. Ελληνικά
 6. 183
 7. Δημητρίου, Αναστασία
 8. Φλογαϊτη, Ευγενία
 9. Περιβάλλον | Αειφορία
 10. 2
 11. 71
 12. 27
 13. Περιέχει: 15 πίνακες και 6 σχήματα/διαγράμματα
  • H παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του «Νέου» Σχολείου όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο κρίσιμο ζήτημα της σύγχρονης περιβαλλοντικής κρίσης και τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης με προοπτική την ενεργοποίησή τους για την ποιοτική βελτίωση του περιβάλλοντος στην ευρεία του έννοια. Για την υλοποίησή του συγκεκριμένου στόχου, επιλέξαμε να αναζητήσουμε στη θεματική των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και των Ερευνητικών Εργασιών που υλοποιήθηκαν στα σχολεία της Β/θμιας Εκπ/σης του ν. Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2014-15 τη διάσταση της Αειφορίας, όπως αποτυπώνεται αυτή στο εννοιολογικό σχήμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αξιοποιώντας συνδυαστικά τις μεθόδους της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και της κριτικής ανάλυσης «λόγου». Τα ευρήματα της έρευνάς μας σε συσχετισμό με τον αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών που υλοποίησαν καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, καταδεικνύουν ότι το σύγχρονο σχολείο, παρόλο που ενσωματώνει στα Προγράμματα Σπουδών του τη φιλοσοφία της Αειφορίας, δεν καταφέρνει να εφαρμόσει μια γενική στρατηγική εμπνεόμενη από το όραμα της Αειφορίας ούτε και να δημιουργήσει το αυθεντικό κι αποτελεσματικό πλαίσιο για τη μεταφορά των αρχών, των αξιών και της ηθικής της στην πράξη.
  • The present research paper aims to investigate the role that the “New School” has to play as regards raising the awareness of teachers as well as students in the vital subject of modern environmental crisis but also molding environmental consciousness with a view to activate both of them to improve the environment qualitatively in a broader sense.In order to implement this specific goal, we chose to investigate the topics of Environmental Programs and Research Papers that were implemented during the school year 2014-2015 at the schools of Secondary Education in the Prefecture of Kozani. We also took into account the parameter of Sustainability as it is reflected in the conceptual framework of Education for Sustainable Development and utilized in combination the methods of qualitative analysis and critical analysis of “speech”. The findings of our research, considering the number of teachers and students who implemented such innovative programmes in the field of Education for Sustainable Development, demonstrate that the modern education system, despite the fact that it incorporates programmes in the philosophy of Sustainability, does not manage to implement a general strategy inspired by the vision of Sustainable Development and create an authentic and effective framework for the transfer of the principles, values and ethics of Sustainability in practice.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.