Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς και η Συμβολή τους στην Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Εκπαιδευτικών – Εργαζόμενων σε αυτούς μέσω της Λειτουργίας του Mentoring - Coaching

Mentoring, Managing and Leading Early Childhood Centers (ECC) within military facilities: The case of Greek Army ECC (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Φραγκάκη, Ελένη
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
 5. Ελληνικά
 6. 49
 7. Αργυροπούλου, Ελευθερία
 8. Παυλινέρη, Παναγιώτα
 9. Mentoring | Coaching | Βρεφονηπιακοί Σταθμοί | Στρατός Ξηράς | Διευθυντής | Διευθύντρια | early childhood centers | greek army | managing | leading
 10. 15
 11. 14
 12. 0
  • Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας κατέδειξε την ανάγκη διεξαγωγής μίας έρευνας, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής των Διευθυντών/Διευθυντριών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς, στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και των νέων προκλήσεων των εκπαιδευτικών-εργαζομένων, στις εν λόγω εκπαιδευτικές μονάδες, καθώς και να αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Μέσω της ποιοτικής μελέτης περίπτωσης, με εργαλείο συλλογής δεδομένων ερωτηματολόγια ανοιχτών ερωτήσεων και της μεθόδου της θεματικής ανάλυσης διερευνήθηκε η λειτουργία του mentoring-coaching, στους εκπαιδευτικούς-εργαζόμενους των Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς. Από την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκε η στάση των Διευθυντών/Διευθυντριών και των εκπαιδευτικών/εργαζομένων στην ιδέα θέσπισης του θεσμού του mentoring-coaching/e-mentoring καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ενός τέτοιου θεσμού. Αναζητήθηκαν οι συντελεστές, ο βαθμός στον οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ο θεσμός καθώς και το χρονικό πλάνο έναρξής του στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες που μελετήθηκαν. Τονίστηκε, τέλος, η αναγκαιότητα εφαρμογής της συμβουλευτικής καθοδήγησης στουςΔιευθυντές/Διευθύντριες των Βρεφονηπιακών Σταθμών Στρατού Ξηράς, διότι θα συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών των εν λόγω εκπαιδευτικών Μονάδων και την πληρέστερη ετήσια αξιολόγησή τους, συγχρόνως με την επιτακτική ανάγκη των σύγχρονων καιρών στον τομέα των επιστημών της αγωγής, της δια βίου μάθησης, και του γενικότερου θεσμικού πλαισίου του Ν.3848/2010 περί αναβάθμισης του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωσης κανόνων αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
  • The review of the bibliography has demonstrated the need to conduct a study, aimed at the highlighting of the Greek Army Early Childhood Centers’ (ECC) Managers/Leaders contribution, to deal with the difficulties and the new challenges of teachers-workers in these educational units and to search out the best practices for their smooth and seamless operation. Through the qualitative study of case, with a questionnaire for data collection tool with open questions and the method of thematic analysis, the mentoring-coaching function was investigated to the teachers-workers of the ECC within military facilities. The processing of the data revealed the attitude of the directors / managers and the teachers / employees on the idea of establishing the institution of mentoring-coaching / e-mentoring as well as the expected results of such an statute. Were sought the factors, the extent to which the statute could work, and its timetable for starting up in the specific units that studied. Finally, it was emphasized the necessity to apply the advisory guidance to the Managers/Leaders of Greek Army ECC, because it will contribute to the professional development of the staff of these educational units and their thorough annual evaluation, along with the urgent need of the modern times in the field the education sciences, lifelong learning, and the general institutional framework of Law 3848/2010 on the upgrading of the role of the teacher - the establishment of evaluation rules in education.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.