Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών και δεξιοτήτων των ομαδαρχών - ομαδαρχισσών για παιδικές κατασκηνώσεις

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΚΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Ο κατασκηνωτικός θεσμός για τις παιδικές ηλικίες, παρά την αλματώδη εξέλιξη που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, δεν έχει αποκτήσει ξεκάθαρους στόχους, όσον αφορά τη λειτουργία του. Η καταγραφή πολλών ιδιαιτεροτήτων σε σχέση με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και σχολικές μονάδες, προσφέρεται για ερευνητική μελέτη στο σύνολο του κατασκηνωτικού πλαισίου. Φαίνεται πως καταλυτικό ρόλο στο σύνολο των διεργασιών της κατασκηνωτικής ζωής, ποσοτικά και ποιοτικά, έχουν οι ομαδάρχες και οι ομαδάρχισσες, που αποτελούν το βασικό κορμό του έμψυχου υλικού.Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και επιδεξιοτήτων των στελεχών αυτών που εμφανίζουν πολλά πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφερόμαστε στο θεωρητικό υπόβαθρο του ερευνητικού προβλήματος. Αναπτύσσονται στοιχεία σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη δυναμική της ομάδας, προσαρμοσμένα στο στελεχιακό δυναμικό μιας παιδικής κατασκήνωσης. Αναφέρονται επίσης στοιχεία ιστορικά, νομοθετικά, διοίκησης – οργάνωσης και υλικοτεχνικής υποδομής που αφορούν το κατασκηνωτικό πλαίσιο. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την εμπειρική έρευνα. Αναλύεται το αντικείμενο και η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας και γίνεται η παρουσίαση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας.Συμπερασματικά διαπιστώνεται η ύπαρξη πολλών επιμορφωτικών αναγκών και επιδεξιοτήτων, κυρίως σε θέματα παιδαγωγικής και ψυχολογίας του παιδιού. Οι πολλαπλές αδυναμίες των στελεχών καλύπτονται εν μέρει από την «άτυπη μαθητεία» που απέκτησαν ως κατασκηνωτές σε μικρή ηλικία, αλλά και την υπέρμετρη αγάπη προς τα παιδιά και την υπαίθρια ζωή. Στοιχεία που δεν διδάσκονται αλλά σφυρηλατούνται από τη βιωματική σχέση και στάση ζωής, που αναπτύσσεται μεταξύ στελεχών και παιδιών κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών διεργασιών. Τέλος διατυπώνονται προτάσεις σε σχέση με τις δυνατότητες αξιοποίησης της έρευνας και την περαιτέρω διερεύνηση στο πλαίσιο σχεδιασμού της επιμόρφωσης των ομαδαρχών/ισσών στην κατασκηνωτική ζωή και τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.