Τα πληροφοριακά σύστημα διοίκησης στη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η περίπτωση του ΠΣΔ Myschool στα σχολεία της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας.

The management information systems in the administrative operation of schools at primary and secondary education: The case of management in-formation system "Myschool" in schools at regional unit of Preveza. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κίστης, Δημήτριος
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-24]
 5. Ελληνικά
 6. 183
 7. Μπάκας, Θωμάς
 8. Μπάκας, Θωμάς | Αθανασίου, Νικόλαος
 9. Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης | Εκπαιδευτικό πληροφοριακό σύστημα διοίκησης | Myschool | Αποδοτικότητα | Αποτελεσματικότητα | Management Information System | Educational Information Management System | Efficiency | Effectiveness
 10. 3
 11. 43
 12. 62
 13. Περιέχει πίνακες, διαγράμματα και εικόνες.
 14. Γενικές αρχές Μάνατζμεντ / Κουτούζης Εμμανουήλ
  • Η εργασία μελέτησε τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις διοικητικές εργασίες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχοι της ήταν να καταγράψει τις απόψεις των εργαζόμενων στις σχολικές μονάδες σχετικά με το ρόλο και τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην εκπλήρωση του διοικητικού τους έργου, να εντοπίσει το βαθμό χρήσης και το είδος των διοικητικών πράξεων που εκτελούνται μέσω του Myschool και να αναδείξει τα προβλήματα από τη χρήση καθώς επίσης να αναδείξει προτάσεις που συντελούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας περιγράφεται η δομή της διοίκησης στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και το είδος των διοικητικών εργασιών που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες. Επίσης παρουσιάζονται τα είδη των πληροφοριακών συστημάτων και μελετάται η λειτουργία των εκπαιδευτικών πληροφοριακών συστημάτων στην εξυπηρέτηση των διοικητικών εργασιών των σχολικών μονάδων. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ποσοτικής έρευνας που ακολούθησε και που υλοποιήθηκε με τη συλλογή 95 ανώνυμων ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Κατά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων έγινε χρήση περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό παλιότερες μελέτες που αναδεικνύουν το θετικό ρόλο της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις διοικητικές εργασίες των σχολικών μονάδων. Βρέθηκαν ελάχιστες διαφοροποιήσεις στις στάσεις ή στις απόψεις μεταξύ των εργαζόμενων στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ή μεταξύ των εργαζόμενων στους διαφορετικούς τύπους σχολείου, σχετικά με τη συνεισφορά των πληροφοριακών συστημάτων στην εξυπηρέτηση των διοικητικών εργασιών που εκτελούνται στις σχολικές μονάδες. Τέλος, αναδείχτηκαν τα προβλήματα που δυσκολεύουν την αποδοτική χρήση του πληροφοριακού συστήματος διοίκησης στα σχολεία και παρατίθενται προτάσεις που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
  • The paper examines the functioning of Management Information Systems in the administrative work of Primary and Secondary Education schools. The aims of the study were to record the perceptions of those employees concerning the role and contribution of Management Information Systems (MIS) in accomplishing the administrative work, to locate the degree of use and the type of administrative acts executed using “Myschool” and to highlight the problems of use, as well as draw attention to suggestions that contribute to a more efficient school function. The theoretical section of the study describes the structure of the Greek school system administration as well as the kinds of administrative work carried out by the school units. Furthermore, it presents the types of information systems and studies the operation of educational information systems in handling the administrative jobs of the school units. The research section presents the results, the conclusions and the recommendations of the quantative study that followed and that was realized through collecting 95 anonymous questionnaires filled in by employees in the school units of Preveza Region. Descriptive and inductive statistics was used in analyzing the questionnaires and the results confirmed to a high degree previous studies that highlight the positive role of operating MIS when conducting administrative work in the school units. There were few variations in the attitudes or views among the employees in the two levels of education or those working in different types of schools in relation to the contribution of information systems in executing administrative work in the school units. Lastly, the study underlines the problems that impede the efficient use of MIS in schools and provides suggestions aiming at a more effective school function.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.