Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών ιδιοκτητών - υπευθύνων για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων - καταστημάτων μαζικής εστίασης : η περίπτωση του Νομού Ευρυτανίας

  1. MSc thesis
  2. ΜΥΛΟΥΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤα επαγγέλματα είναι μορφές απασχόλησης που βασίζονται σε συγκεκριμένες γνώσεις. Σε μια εποχή που καθημερινά όλα αλλάζουν και εξελίσσονται, οι γνώσεις απαξιώνονται και οι απαιτήσεις για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών αυξάνονται, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι εκείνοι που ασκούν κάποιο επάγγελμα, παρακολουθούν τις εξελίξεις του και έχουν τις σωστές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, ώστε να είναι ικανοί και αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουν. Πολύπερισσότερο όταν το προϊόν που παράγουν και προσφέρουν, επηρεάζει άμεσα την ανθρώπινη υγεία, όπως συμβαίνει με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Αυτό επιτυγχάνεταιμέσω της εκπαίδευσης, τα οφέλη της οποίας πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων αυτών και να την επιζητούν τόσο για τον εαυτό τους, όσο καιγια τους υπαλλήλους τους. Μια αποτελεσματική εκπαίδευση που το πρόγραμμά της βασίζεται στην διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών που εκφράζουν οι ιδιοκτήτες και οιεργαζόμενοι, μπορεί να δώσει ασφαλέστερο και υψηλής ποιότητας προϊόν για την επιχείρηση, να βελτιώσει την εικόνα της και να αυξήσει τα κέρδη της.Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια να εντοπισθούν και να καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, καταστημάτων μαζικής εστίασης (εστιατορίων και ψητοπωλείων), που έχουν οι ίδιοι την ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Η έρευνα που περιορίστηκε σε τοπικό επίπεδο του Νομού Ευρυτανίας, δεν είχε στόχο την εξέταση σε βάθος όλων των θεμάτων που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, αλλά μια αρχική προσέγγιση για την παραγωγή ερεθισμάτων για επόμενους ερευνητές, εστιάζοντας κυρίως σε γνώσεις που αφορούν τις αρχές ορθής υγιεινής πρακτικής, καθώς και τη στάση τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες.Στην έρευνα συμμετείχαν 21 ιδιοκτήτες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μαζικής εστίασης (εστιατορίων – ψητοπωλείων). Για την προσέγγισή τους χρησιμοποιήθηκε ποιοτική μέθοδος έρευνας με συνεντεύξεις στο χώρο εργασίας τους και άμεση παρατήρηση των συμπεριφορών τους και των πρακτικών που εφαρμόζουν κατά τον χειρισμό των τροφίμων. Διερευνήθηκαν παράγοντες όπως: η τροφική δηλητηρίαση, η επιμόλυνση των τροφίμων, η ατομική υγιεινή, οι πρακτικές χειρισμού των τροφίμων, η καθαριότητα και η απολύμανση της επιχείρησης, οι νομικές υποχρεώσεις των υπευθύνων και γνώσεις γύρω από το Haccp. Επίσης οι πηγές ενημέρωσης των υποκειμένων της έρευνας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, η στάση τους απέναντι στην εκπαίδευση και η διάθεσή τους να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο χρόνος που θα διέθεταν για να εκπαιδευτούν, οι όροι συμμετοχής τους και η μέθοδος εκπαίδευσης που οι ίδιοι θα προτιμούσαν.Από τη διερεύνηση των παραγόντων αυτών, προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων και ψητοπωλείων που έχουν την ευθύνη για την υγιεινή και ασφάλεια τωντροφίμων, έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, καθόσον διαπιστώθηκε ότι όσοι δεν έλαβαν σχετική εκπαίδευση, αγνοούν ή γνωρίζουν ανεπαρκώς τις αρχές ορθής υγιεινής πρακτικής και τη σχετική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι ίδιοι παραδέχονται ότι έχουν περιορισμένες γνώσεις που τους ωθούν σε λανθασμένους για την ασφάλεια των τροφίμων χειρισμούς και επιθυμούν να εκπαιδευτούν, ώστε να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η διάσταση που παρατηρήθηκε σε πολλούς παράγοντες μεταξύ γνώσης και πράξης που μπορεί να γεφυρωθεί από μια αποτελεσματικά σχεδιασμένη εκπαίδευση.Τα αποτελέσματα της παρούσας, θα μπορούσαν τοπικά τουλάχιστον να αξιοποιηθούν από τα Κ.Ε.Κ. (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) της περιοχής και τα επαγγελματικάσωματεία, για την οργάνωση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ιδιοκτητών και των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων εφόσον νομοθετικά πλέον απαιτείται η εκπαίδευσή τους και η τεκμηρίωση αυτής από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίο Φορέα ΕλέγχουΤροφίμων) που δραστηριοποιείται με την εκπαίδευση εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφίμων, αλλά και να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω έρευνα από μελλοντικούςερευνητές.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.