Κριτική προσέγγιση της εφαρμογής των χαρακτηριστικών της ΑεξΑΕ στο παράδειγμα του ΕΑΠ από τη σκοπιά τριών θεωρητικών του εποικοδομισμού Piaget, Vygotsky, Bruner

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΜΠΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 November 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια υποβολής Διπλωματικής Εργασίας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση».Θέμα της είναι η κριτική προσέγγιση των χαρακτηριστικών της ΑεξΑΕ από τη σκοπιά της θεωρίας τριών εποικοδομιστών επιστημόνων, των Piaget, Vygotsky και Bruner και οι συνέπειες της εφαρμογής των συμπερασμάτων στην περίπτωση του ΕΑΠ.Στο εισαγωγικό τμήμα καταγράφεται σύντομα η διττή πορεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από τη μια θεωρήθηκε, και εξακολουθεί να θεωρείται, ένα ευέλικτο εργαλείο κατάρτισης, προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες, κυρίως, της οικονομικής παραγωγής, από την άλλη, πολλοί προοδευτικοί φορείς της εκπαίδευσης είδαν σε αυτήν ένα μέσο πραγμάτωσης των οραμάτων για περισσότερο ανοικτά (με την παιδαγωγική και την κοινωνική σημασία του όρου) συστήματα εκπαίδευσης. Η δική μας απόπειρα φιλοδοξεί να εντάσσεται στην δεύτερη κατηγορία.Στη συνέχεια καταγράφονται οι γενικές αρχές του εποικοδομισμού ως κινήματος και κυρίως των τριών προαναφερθέντων επιστημόνων (η με βιολογική αφετηρία θεώρηση του Piaget, η προτεραιότητα του κοινωνικού έναντι του ατομικού από τον Vygotsky και η περισσότερο εμπειρική - παιδαγωγική προσέγγιση του Bruner.), οι οποίες αποτελούν και το κριτήριο, με το οποίο προχωρούμε στην κριτική μας προσέγγιση στο επόμενο μέρος.Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνάς μας. Πηγή μας για τις θεσμικές προβλέψεις του ΕΑΠ, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της ΑεξΑΕ, αποτέλεσαν τα επίσημα κείμενα του, όπως καταγράφονται μέσα από τις σελίδες του διαδικτυακού του τόπου (www.eap.gr) και του οδηγού "Οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο". Μέθοδός μας ήταν η κριτική - αναλυτική προσέγγιση των παραπάνω κειμένων.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την έρευνά μας βαδίζοντας παράλληλα σε δύο άξονες. Στον πρώτο κρίνουμε σε θεωρητικό επίπεδο κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά της ΑεξΑΕ με βάση τις θέσεις των τριών εποικοδομιστών, ενώ στον δεύτερο διαπιστώνουμε την ισχύουσα πραγματικότητα στο ΕΑΠ και προτείνουμε τρόπους, που θα την καθιστούσαν πλησιέστερη στην εποικοδομιστική λογική. Τέλος κλείνουμε με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαπραγμάτευση και στα δύο αυτά ζητήματα.SUMMARYThis thesis is part of the requirements for the “Master Degree Education” of the Hellenic Open University.The subject of this work is the critical approach of the characteristics in ODL of the particular view of the three constructivists scientists: Piaget, Vygotsky, Bruner and also the circumstances of the application and the conclusions of this theory in GOU case.In introduction there is a short record of the history of ODL. Firstly it was and still be considered as a flexible tool of learning to serve the needs particularly of economical production. On the other hand the progressive people of the education found in ODL the way to achieve open educations systems. Our attempt supposed to be part of the second category.In the following, there are recorded the general principles of constructivism as a movement and particularly the theory of the three main scientists (the biological view of Piaget theory, the social priority against the individual of Vygotsky theory and at last the empirical – pedagogical approach of Bruner), which consist the basis as concern the criterion of our approach in the next part.At the third chapter the method of our research is presented. As concern to our sources about the institutional expectations of the Hellenic Open University in connection with the characteristics of ODL, we used it's official texts as they have been written down on its site (www.eap.gr) and also the guide book “Studies in Greek open University”. The method we followed was the critical – analytical approach on the above textsAt the forth chapter we present our research, following two directions in parallel. The first one exercise criticism in theoretical level in each of ODL characteristics having in mind the principles of three scientists. In addition, at the second one we establish the reality which is in effect in GOU and we propose ways in which the logical constructivism could be put into practice. Finally, we cite the conclusions which come out from the negotiation with the above issues.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.