Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα φύλα και του τρόπου με τον οποίο οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τις αξιολογικές τους κρίσεις

  1. MSc thesis
  2. ΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤο σχολείο, ως ο επίσημος και οργανωμένος φορέας αγωγής, αποτελεί ένα μικρόκοσμο της ευρύτερης, πατριαρχικά δομημένης, κοινωνίας, με αποτέλεσμα να συντελεί στη διαιώνιση της ανδρικής ηγεμονίας. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αντανακλούν και αναπαράγουν την ανισότητα των φύλων, που υπάρχει στην κοινωνία και λειτουργεί εις βάρος των γυναικών. Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες είναι διάχυτη η αντίληψη, σύμφωνα με την οποία τα κορίτσια απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με τα αγόρια, κάτι που όμως αμφισβητείται εντονότατα από τα ευρήματα ερευνητικών προσεγγίσεων, τα οποία κάνουν λόγο για την ύπαρξη έντονων στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα. Οι εκπαιδευτικοί είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες διαμόρφωσης του πλέγματος της αναπαραγωγής των στερεότυπων ρόλων των φύλων στο σχολείο, καθώς συμβάλλουν, ασυνείδητα κυρίως, στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Για το λόγο αυτό, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω και εις βάθος μελέτη των στερεοτυπικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών.Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των στερεοτυπικών στάσεων και αντιλήψεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την ύπαρξη διαφορών στους μαθητές ανάλογα με το φύλο τους και του τρόπου που αυτές επηρεάζουν τις αξιολογικές τους κρίσεις. Πιο αναλυτικά, μελετήθηκαν οι αντιλήψεις 154 εκπαιδευτικών Γυμνασίων σε αρκετούς επιμέρους τομείς, όπως είναι οι αντιλήψεις για τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας ανδρών και γυναικών, τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές των δύο φύλων, την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών και μαθητριών, την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών των δύο φύλων, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε την υιοθέτηση σημαντικού αριθμού αντιλήψεων στερεοτυπικού χαρακτήρα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίες επηρεάζουν τις αξιολογικές τους κρίσεις. Η διαπίστωση αυτή αφορά όλους τους επιμέρους τομείς που μελετήθηκαν και επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση.Επιπλέον, η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικών διαφορών ανάλογα με το φύλο και την ηλικία των εκπαιδευτικών. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας είχαν ισχυρότερες στερεοτυπικές αντιλήψεις, συγκριτικά με τις γυναίκες και τους νεότερους εκπαιδευτικούς.SUMMARYSchool, as an official and organized educational institute, is a microcosm of the wider, patriarchically-structured society, contributing thus to the perpetuation of maledomination. The educational systems reflect and reproduce the inequalities based on gender that exist within our societies and discriminate women. In modern westernsocieties there is a widespread feeling that women have equal opportunities as men.However this is strongly disputed by research findings, which talk about the existence of stereotypes about both sexes. Teachers constitute one of the main factors informing the network of reproduction of the gender role stereotypes in schools, as they contribute -mainly unconsciously- to the reproduction of inequalities betweengenders. For this very reason it is necessary to further study in depth the stereotypic perceptions of the teachers.This thesis aims at exploring the stereotypic behaviors and perceptions of the Greek teachers in the secondary education relating to the existence of differences between the students based on their gender and the way they affect their evaluation judgements. More concretely, 154 opinions of secondary school teachers were examined in several individual fields, such as the opinions about the social roles of both sexes, the characteristics of the male and female personality, the relations between teachers and students, the evaluation of the students' school performance, the academic success of the students of both sexes, the structure of the educational systemand the teacher's educational needs.The statistical analysis of the findings has shown that teachers adopt a large number of stereotypes, which affect their evaluation judgements. This finding concerns allindividual fields examined and confirms our initial assumption. Furthermore, the statistical elaboration of the answers has demonstrated the existence of significant differences depending on the gender and the age of the teachers. Male teachers and older teachers would hold stronger stereotypes than female and younger teachers.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.