Τουριστικό Σχέδιο Μάρκετινγκ και αθλητικός τουρισμός: η περίπτωση της Μαγνησίας και του Ολυμπιακού Ακινήτου «Πανθεσσαλικό Στάδιο» στο Βόλο

Marketing plan and sports tourism: the case of Magnesia and the Olympic Property "Panthessal Stadium" in Volos (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Ποδηματάς, Δημήτριος
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 197
 7. Παπαγεωργίου, Μαριλένα
 8. Παπαγεωργίου, Μαριλένα | Τσιότσου, Ροδούλα
 9. Αθλητικός Τουρισμός | Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικού Μάρκετινγκ | Μαγνησία | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου
 10. 1
 11. 51
 12. 35
 13. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες και Σχεδια
 14. Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Μάρκετινγκ / Χρήστου Ε.
  • Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο του τουριστικού τομέα, η δυναμική του οποίου διαφαίνεται από το γεγονός ότι σε πολλές χώρες αντιπροσωπεύει το 10 έως 20% του συνολικού τουριστικού προϊόντος, γεγονός που αποδεικνύει ότι επιφέρει πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται. Στην κατεύθυνση αυτή συντελεί και η πληθώρα σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, το ενδιαφέρον μεγάλης μάζας πληθυσμού για αθλητικά δρώμενα, καθώς και η τεράστια προβολή που έχουν τα αθλητικά γεγονότα, κατατάσσοντας τον αθλητικό τουρισμό ως ένα από πιο σημαντικά και δημοφιλή είδη τουρισμού. Για την ανάδειξη και προώθηση του αθλητικού τουρισμού απαιτούνται εργαλεία όπως το τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ, το οποίο συνθέτει όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, προκειμένου να ερμηνεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις έννοιες της ζήτησης και της προσφοράς. Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να αποφέρει κέρδη και πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής ενός κατάλληλου τουριστικού σχεδίου μάρκετινγκ, που θα είναι οικονομικά βιώσιμο και εναρμονισμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και θα υπόκειται σε συνεχείς αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις, ώστε να προωθηθούν οι δράσεις που ενισχύουν τον αθλητικό τουρισμό και συνδυαστικά με άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού να οδηγήσουν στην τουριστική ανάδειξη μιας περιοχής υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην περίπτωση της Μαγνησίας, ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εκμεταλλευόμενη την ύπαρξη σημαντικών αθλητικών υποδομών με προεξέχουσα υποδομή το Πανθεσσαλικό Στάδιο, αλλά και την εμπειρία που έχει αποκομίσει η Μαγνησία τα τελευταία χρόνια, από την πραγματοποίηση σημαντικών αθλητικών γεγονότων διεθνούς εμβέλειας. Εντούτοις, το Πανθεσσαλικο Στάδιο δεν έχει καταφέρει ακόμα να αναλάβει δράσεις και αθλητικές διοργανώσεις που ενισχύουν το στόχο της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού, αλλά και συνάμα να δικαιολογήσει την οικονομική και αθλητική βιωσιμότητά του, στα πλαίσια της μεταολυμπιακής αξιοποίησης. Συνεπώς, προτείνεται η εφαρμογή ενός στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ που θα αναβαθμίσει το ρόλο και τη δυναμική του Πανθεσσαλικού Σταδίου , ώστε η αθλητική αυτή εγκατάσταση να αποτελέσει το βασικό μοχλό προώθησης του αθλητικού και πολιτιστικού τουρισμού της Μαγνησίας.
  • Athletic tourism is a growing domain of the tourism sector, the dynamism of which is reflected in the fact that in many countries it accounts for 10 to 20% of the total tourist product, which proves to bring multiple economic, social and development benefits to growing regions. Considering the great number of important sporting events, the interest of a large mass of people in sporting events, and the immense visibility of sporting events, sport tourism is classified as one of the most important and popular types of tourism. Sport tourism promotion requires tools such as a tourism marketing plan, which compiles all the elements of the marketing mix, in order to interpret the concepts of demand and supply in the best possible way. Sport tourism can generate profits and multiple benefits for the local economy and society, subject to the implementation of an appropriate tourism marketing plan that is economically viable and stays in harmony with the principles of sustainable development. That kind of marketing plan should be subject to ongoing evaluations and revisions, promote actions that enhance sports tourism and combine with other alternative forms of tourism to lead to the tourism development of an area in the light of sustainable development. In the case of Magnesia, sports tourism could be a key pillar for the tourist development of the area by exploiting the existence of important sports infrastructures, like the Panthessaliko Stadium. In recent years, Magnesia has gained in recent years, its "experience" via sporting events of international scope. However, the Panthessaliko Stadium has not yet managed to undertake sports events which enhance the goal of developing sports tourism, while at the same time the Panthessaliko Stadium has not succeed in justifying its economic and sporting sustainability in the context of post-Olympic exploitation. Therefore, a strategic marketing plan is proposed to be implemented scoping to upgrade the role and dynamics of the Panthessaliko Stadium in that kind of manner that this sports facility will be the main promotion tool for sport and cultural tourism in Magnesia.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.