Πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα σε συνθήκες δημοσιονομικών περικοπών: Μελέτη περίπτωσης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αιγιαλείας.

Human Resource Management (HRM) practices in the public sector under cutback management conditions: the case of a Public Agency of the municipality of Aigialeia. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ARGYRO, KONTOGIANNI
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
 4. 08 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-08]
 5. Αγγλικά
 6. 135
 7. TSEKOS, THEODORE
 8. TSEKOS, THEODORE | PELAGIDIS, THEODORE
 9. Human Resource Management | Public Administration | Public Sector | Public Agency | Financial Crisis | Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Δημόσια Διοίκηση | Δημόσιος Τομέας | Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου | Δημοσιονομικές Περικοπές
 10. 5
 11. 12
 12. 48
 13. Περιέχει: πίνακες, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την εφαρμογή πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στο δημόσιο τομέα σε συνθήκες δημοσιονομικών περικοπών. Σκοπός της είναι να διερευνηθεί, σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι πρακτικές της ΔΑΔ στο Δημόσιο Τομέα και εάν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις και την υιοθέτηση μιας κουλτούρας που θα είναι προσανατολισμένη στην απόδοση τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται προς απάντηση μέσω της έρευνας είναι τα εξής: 1) Πως και σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται οι πρακτικές ΔΑΔ στο ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας». 2) Σε ποιο βαθμό είναι οι εργαζόμενοι του οργανισμού ικανοποιημένοι από τις πρακτικές της ΔΑΔ. 3) Σε ποιο βαθμό οι πρακτικές της ΔΑΔ μπορούν να ασκήσουν επίδραση στην βελτίωση της αποδοτικότητας, της παρακίνησης και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Αρχικά μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής των πρακτικών της ΔΑΔ και πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν όταν εφαρμόζονται σε μια δημόσια υπηρεσία. Αναλύονται γενικά τα χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης και μελετάται η περίπτωση της Ελλάδας και πως οι συνέπειες που προκύπτουν μέσα από την χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζουν τις πρακτικές ΔΑΔ. Επιπλέον περιγράφεται η σημασία της διαχείρισης της απόδοσης καθώς και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης που εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και πως αυτό έχει άμεση σύνδεση με την αύξηση της αποδοτικότητας. Η έρευνα προσεγγίστηκε με την ποιοτική μέθοδο και συγκεκριμένα με την ανάλυση περιεχομένου και την χρήση δομημένης συνέντευξη με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Στις συνεντεύξεις έλαβαν μέρος 10 υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας». Από την ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη σαφούς οριοθέτησης των ευθυνών των υπηρεσιών, αποφεύγοντας την επικάλυψη αρμοδιοτήτων, με σκοπό τη μείωση των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της αναποτελεσματικότητας. Επιπλέον, η ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των πρακτικών ΔΑΔ κρίνεται επιτακτική. Τέλος, προτείνεται η αναβάθμιση του Γραφείου Διοικητικών – Οικονομικών και Τεχνικής Υποστήριξης να αναβαθμιστεί σε Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών – Οικονομικών & Τεχνικής Υποστήριξης.
  • The present dissertation studies the implementation of Human Resource Management (HRM) practices in the public sector under conditions of budget cuts. Its purpose is to investigate, in relation to the economic crisis, the extent to which HRM practices are implemented in the Public Sector and whether the existing legal framework favors reforms and the establishment of a culture orientated to the performance of both employees and management. The key research questions raised in response to the survey are as follows: 1) How and to what extent HRM practices are being used in the Municipal Agency of Aigialeia. 2) To what extent the employees of the organization are satisfied with HR practices. 3) To what extent HRM practices have an effect on improving the efficiency, motivation and satisfaction of employees. Initially, the bibliographic review presents the theoretical framework for the implementation of HRM practices and, more specifically, the particularities that arise when applied to a public service. The characteristics of public administration are being analyzed in general, and the case of Greece is being studied and how the consequences, arising from the financial crisis, affect HRM practices. It also describes the importance of performance management as well as the performance evaluation system applied to the Greek public sector and how it has a direct connection with the increase in efficiency. The research was approached with the use of qualitative method and specifically with content analysis and the use of a structured interview with open-ended questions. The interviews were attended by 10 employees of Public Agency “Culture , Education , Sports and Civil Protection of the Municipality of Aegialeia”. From the interpretation of the research data it appears the need of clear delimitation of the responsibilities of the services, avoiding duplication of responsibilities, with a view to reducing malfunctions, confusion and inefficiency. Additionally the need of optimal management, development and utilization of the HRM practices is considered to be imperative. Finally it is suggested the Executive Economic and Technical Support Committee to be upgrated to an Independent Administrative, Financial & Technical Support Department.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.