Οι μεταβολές στις λειτουργίες των Ελληνικών τραπεζών λόγω της ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας.

Changes in the operations of Greek banks due to the development of digital technology. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παπαγεωργίου, Χρήστος
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Αρσένος, Παναγιώτης
 8. Ψηφιακή τραπεζική
 9. 1
 10. 29
 11. 30
 12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των μεταβολών που έχουν επέλθει στις τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τις αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των τραπεζικών συναλλαγών τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες μετασχηματίζονται από το παραδοσιακό μοντέλο στο ψηφιακό.
  • The purpose of this paper is to analyze the changes that have occurred in banking operations as a result of the rapid technological development. More specifically, it presents the changes in the way banks perform both inside and outside their stores and describes how they are transforming from traditional to digital.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.