Παράγωγα προϊόντα στην ελληνική αγορά

Derivatives products in the Greek market (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Κόρδα, Πηνελόπη
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2018 [2018-09-30]
 5. Ελληνικά
 6. 42
 7. Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος
 8. Ασημακόπουλος , Ιωάννης
 9. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα | Financial Derivative Products | Τιμολόγηση Παραγώγων | Derivatives Pricing | Κίνδυνοι Παραγώγων | Derivatives Risks | Εξωχρηματιστηριακή Αγορά | OTC Market | Χρηματοπιστωτική Κρίση | Financial Crisis
 10. 7
 11. 25
 12. 13
  • Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρούνται σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την αποτελεσματική διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και την συμβολή των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό, την ιστορική εξέλιξη και τις κατηγορίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάλυση της χρήσης, των κινδύνων και της τιμολόγησης των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η εξέλιξη της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Τελος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια πρακτική εφαρμογή με την οικονομετρική μέθοδο όπου μελετάται το volatility premium του FTSE 25 χρησιμοποιώντας options. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνθηση και εξέλιξη των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην παγκόσμια και ελληνική αγορά καθώς υπάρχει μια εξοικείωση και μεγαλύτερη πληροφόρηση των επενδυτών για την χρήση τους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τα παράγωγα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός χαρτοφυλακίου.
  • Financial Derivative products are considered to be complex financial instruments, which are important tools for dealing with risks and the efficient management of a portfolio. This diploma thesis aims to present the characteristics and contribution of financial derivatives in the Greek and world markets. In the first chapter, reference is made to the definition, historical development and the categories of derivative financial products. The second chapter provides an extensive analysis of the use, risks and pricing of derivative financial products. The third chapter describes the evolution of the Greek and global market for financial derivatives. Finally, in the fourth chapter a practical application is made using the econometric method where the FTSE 25 volatility premium is being studied using options. In recent years there has been a boom and development of financial derivatives in the global and Greek markets as there is a familiarity and greater information to investors about their use, who perceive that derivatives can adapt to the needs and requirements of a portfolio.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.