Ο οινοτουρισμός ως παράγοντας αναβίωσης των τοπικών κοινωνιών και ανάπτυξης της περιφερειακής συνοχής: Συγκριτική ανάλυση παραδειγμάτων οινοπαραγωγών περιοχών στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα

Wine tourism as a factor reviving local communities and developing regional cohesion : a comparative analysis of case-studies of wine producing regions in Italy, France and Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Μαρτίνη, Αντωνία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Παπαδάκη , Ειρήνη
 8. Παπαδάκη , Ειρήνη | Βώβου, Ιωάννα
 9. Οινοτουρισμός | Ανάπτυξη | Οίνος | Πολιτιστικές Εκδηλώσεις | Περιφερειακή συνοχή | Δρόμοι κρασιού
 10. 25
 11. 57
 12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες
 13. Μέσα Επικοινωνίας/Αγγελική Μακρή
  • H παρούσα εργασία εστιάζει μέσα από τρείς διαφορετικές περιπτώσεις Ιταλία-Γαλλία- Ελλάδα, στην αντιμετώπιση του ειδικού κλάδου του οινοτουρισμού και την ανάπτυξη περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Mέσα από μια ιστορική και πολιτιστική διαδρομή αναζητά κοινά και μη κοινά στοιχεία, συγκρίνει και αναλύει κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές, αναλύει τις περιβαλλοντολογικές και οικονομικές προοπτικές και προσπαθεί να βρεί λύσεις μέσα από σύγχρονες μεθόδους και διαδικασίες. Εξετάζει τις καλύτερες πρακτικές και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες που συνεισφέρουν δημιουργικά στην επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των πολιτιστικών εκδήλωσεων και εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό και προσπαθεί να βρεί λύσεις για βελτίωση στον ελλαδικό χώρο, με γνώμονα τη δημιουργία κουλτούρας ανάλογης της παιδείας που υπάρχει στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα τονίζει τη σημασία των συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε κοινή συνισταμένη να είναι η αναβίωση των τοπικών κοινωνιών και η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων όχι μόνο για τις παρούσες αλλά κυρίως για τις μελλοντικές γενιές.
  • This essay focuses, through three different case studies on Italy-France-Greece, on the study of the specialised sector of enotourism and the development of the regions in which it is effective. Through a historical and cultural lens it searches for common and uncommon factors, compares and looks into social and political habits, analyses the environmental and economical opportunities and attempts to find solutions through modern methods and pro- cesses. It studies the best practices and applied technologies that are creatively beneficial in solving contemporary problems. By looking at the effects of cultural events and hap- penings taking place abroad, it attempts to find ways to ameliorate the situation in Greece, with the goal being meeting the standard of ecological education set abroad through creat- ing a culture of equal merit. Meanwhile it underlines the importance of synergy between all factors involved so that the common denominator is the revival of local communities and achievement of greater results, not just for the current generation but the future ones as well.
 14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές