Διερεύνηση των Σχέσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των Κινήτρων Μάθησης σε προ-έφηβους μαθητές

 1. MSc thesis
 2. Φωτακοπούλου, Αρετή
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 22 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-22]
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Τάνταρος, Σπυρίδωνας
 8. Σταύρου, Πήλιος Δημήτριος | Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
 9. Προεφηβεία, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Κίνητρα μάθησης, Σχολική επίδοση
 10. 2
 11. 23
 12. 51
 13. Περιέχει: Πίνακες, Παραρτήματα
  • Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στη διερεύνηση των σχέσεων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και των Κινήτρων Μάθησης σε προ-εφήβους μαθητές. Προς επίτευξη αυτού, κατ’ αρχάς, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση για την εξέταση των βασικών εννοιών και, συγκεκριμένα, της προεφηβικής ηλικίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και των κινήτρων μάθησης. Επιδιώκοντας τη σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος, εκπονήθηκε, στο πλαίσιο της παρούσας ποσοτική έρευνα. Το δείγμα αποτέλεσαν οι 126 μαθητές της πρώτης (α’) γυμνασίου δύο δημόσιων σχολείων της πόλης του Πύργου. Οι συμμετέχοντες μαθητές γυμνασίου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις προκειμένου να συλλεγούν δημογραφικά δεδομένα. Περαιτέρω, επιστρατεύτηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία, ιδιαίτερα διαδεδομένα στη διεθνή κοινότητα λόγω της αξιοπιστίας τους⸱ αφενός για τη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS), αφετέρου για τη μέτρηση της αυτοαποτελεσματικότητας και των κινήτρων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Για την επεξεργασία των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν η περιγραφική στατιστική και η επαγωγική ανάλυση, ως οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, από την ανάλυση προκύπτει ότι υφίσταται άμεση συνάφεια μεταξύ συναισθηματικής νοημοσύνης και σχολικής απόδοσης, καθώς και μεταξύ της ανάπτυξης κινήτρων και της σχολικής απόδοσης. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι μαθητές που παρουσιάζουν υψηλή βαθμολογία στην κλίματα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της κλίμακας των κινήτρων έχουν ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, σε αντίθεση προς τους μαθητές με χαμηλή βαθμολογία, των οποίων η βαθμολογία στα ερωτηματολόγια είναι χαμηλή. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών, ενώ φαίνεται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη διαφοροποιείται βάσει του φύλου, σε αντίθεση με τα κίνητρα μάθησης.
  • The main purpose of the present research is to shed some light on the relations between Emotional Intelligence and Learning Motivation in pre-pubescent students. In order to achieve this, the basic concepts are examined, and particularly, those of pre-puberty, emotional intelligence and learning motivation. A quantitative research is also performed for an in-depth investigation of the issue. The results of the survey show that a medium to high correlation exists between emotional intelligence and learning motivation, while gender influences the level of emotional intelligence, but it is irrelevant to learning motivation. The sample consisted of the 126 students of the first (a) grade of two public high schools in the city of Pyrgos. The participating high school students were asked to answer questions in order to collect demographic data. In addition, two research tools were used, wich are particularly widespread in the international community because of their credibility. On the one hand, the Wong and Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) questionnaire was used to measure emotional intelligence. On the other hand, in order to measure self-efficacy and motivation the Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) was used. In order to process data and draw conclusions, descriptive statistics and inductive analysis were used as the most appropriate methods. As far as the results are concerned, the analysis shows that there is a direct correlation between emotional intelligence and school performance, as well as between motivation and school performance. A descriptive and inductive analysis was made to extract safe conclusions. In particular, it is recorded that students who are highly rated in the emotional intelligence and motivation environments have a particularly high score, as opposed to low-grade pupils whose score in the questionnaires is low. In add;ition, a strong correlation was observed between the two variables, with emotional intelligence appearing to be differentiated by gender as opposed to learning motivation.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.