Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των καθηγητών φυσικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  1. MSc thesis
  2. ΝΤΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΤα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι φωνές για συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα συμβάλει στην βελτίωση και στη διασφάλιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και γνώσεων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι ανάγκες των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, να διασαφηνιστούν οι απόψεις τους σχετικά με τα επιμέρους χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη μορφή των επιμορφωτικών προγραμμάτων καθώς και το κατά πόσο θεωρούν ότι τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών συμβάλουν στην εποικοδομητική επιμόρφωση τους και αν στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται οι αρχές μάθησης ενηλίκων. Επίσης έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους σχετικά με την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση και με το πόσο είναι γνώστες των σύγχρονων απόψεων πάνω στη διδακτική των φυσικών επιστημών.Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη αλλαγής στην κρατική πολιτική όσον αφορά στα επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους είναι γνώστες των νέων τάσεων στην διδακτική των φυσικών επιστημών, αδυνατούν όμως να τις εφαρμόσουν, καθώς η πολιτεία δεν τους παρέχει την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε να συμβαδίσουν με τα νέα δεδομένα. Αυτό συμβαίνει, όχι γιατί δεν υπάρχουν επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά γιατί τα προγράμματα αυτά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις προτάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν σε αυτά με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική τους βελτίωση.ABSTRACTIn the past few years, there has been an increasing demand for more systematic and effective teacher training that would contribute to securing and improving the educational services currently offered. This paper attempts to illustrate the needs and opinions of secondary education science teachers as regards formative elements of training programs as well as the extent to which they consider that Laboratories of Natural Sciences contribute to effective training and whether adult learner characteristics are taken into account in this process.Convictions concerning the introduction of innovative approaches and familiarity with contemporary science teaching methodology have also been investigated.Conclusions reached indicate that there is imperative need for modifications in government policy on training programs, since the majority of educators, while being familiar with newest approaches in methodology, are however unable to implement them due to lack of adequate training which would enable them to keep pace with contemporary reality. The main reason for this is not lack of training programs, but inability of the existing ones to incorporate needs and suggestions of the trainees, who are nevertheless willing to participate, aiming at personal and professional improvement.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.