Κριτήρια σχεδιασμού προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα υλοποιείται προαιρετικά, κυρίως μέσα από τα σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) είναι επιμορφωτικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας, που σχεδιάζονται καιυλοποιούνται μέσα στις σχολικές μονάδες, από κοινού από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους για μόρφωση, επικοινωνία και κοινωνική συμμετοχή.Διαφέρουν εντελώς από τα σχολικά μαθήματα ως προς το σχεδιασμό, τη θεματολογία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν πολλές και ποικίλες δραστηριότητες εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και πέραν του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.Για να ανταποκριθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί στο απαιτητικό και καινοτόμο διδακτικό αντικείμενο της ΠΕ έχουν ανάγκη να λαμβάνουν εξειδικευμένη γνώση με θεωρητικήκατάρτιση και πραχτική εξάσκηση σε ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΠΕΕ).Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να καταγράψει τις αναλογίες στο σχεδιασμό των ΣΠΠΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με τον σχεδιασμό των ΠΕΕ, για να δείξει το κατά πόσο αυτά, ταυτόχρονα και έμμεσα με την εκπαίδευση των μαθητών για τους οποίους προορίζονται, εκπαιδεύουν και τους εκπαιδευτικούς των Παιδαγωγικών Ομάδων που τα συντονίζουν. Η Ερευνητική Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση Περιεχομένου Αρχειακού Υλικού που αφορούσε τα ΣΠΠΕ της σχολικής χρονιάς 2005-2006 των Γυμνασίων του νομού Ηρακλείου. Καταρτίστηκε πίνακας 93 αξιολογικών κριτηρίων-δεικτών με βάση τις αρχές σχεδιασμού των ΠΕΕ και των ΣΠΠΕ (Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου).Τα ΣΠΠΕ συμβάλλουν στην ενδοσχολική επιμόρφωση και αυτομόρφωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ότι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία καιγενικότερα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, σύμφωνα με πορίσματα ερευνών που αποκάλυψε η βιβλιογραφική επισκόπηση και η παρούσα έρευνα.ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Αυτομόρφωση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,Κριτήρια Αξιολόγησης, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.