Αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των γλωσσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών μαθητών που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες σε μια τάξη δημοτικού, για την ομαλή ένταξή τους στη σχολική πραγματικότητα

 1. MSc thesis
 2. Τσαγκάρη, Αγάπη
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 17 Οκτωβρίου 2019 [2019-10-17]
 5. Ελληνικά
 6. 119
 7. Πανταζή, Βασιλική
 8. Πανταζή, Βασιλική | Σιάνου, Ελένη
 9. αλλοδαποί μαθητές | ένταξη | αξιοποίηση | γλωσσικό υπόβαθρο | πολιτισμικό υπόβαθρο | διαπολιτισμική εκπαίδευση
 10. 1
 11. 52
 12. 10
 13. 0
  • Η ερευνητική μελέτη που εκπονήθηκε έχει σκοπό να διερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημοτικά σχολεία αξιοποιούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία το διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν στην τάξη τους για τη ομαλή ένταξή τους και να καταγράψει τις πρακτικές που εφαρμόζουν για να το πεύχουν αυτό. Στην έρευνα συμμετείχαν δώδεκα εν ενεργεία δάσκαλοι που υπηρετούν σε διάφορα σχολεία του νησιού, οχτώ γυναίκες και τέσσερις άντρες. Η έρευνα βασίστηκε στη ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση και η συλλογή των δεδομένων έγινε με την ημιδομημένη συνέντευξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές για να ενταχθούν ομαλά οι αλλοδαποί μαθητές στην τάξη ενός ελληνικού σχολείου όπως η εξατομικευμένη διδασκαλία, η ομαδοσυνεργατική και συνδυάζουν με αυτές ανάλογα με την τάξη που διδάσκουν και άλλες μεθοδους όπως η δασκαλοκεντρική, η χρήση εποπτικών μέσων, οι νέες τεχνολογίες και το θεατρικό παιχνίδι. Καταβάλλουν προσπάθεια να αξιοποιήσουν στοιχεία κυρίως των πολιτισμών των αλλοδαπών μαθητών παρουσιάζοντάς τα στην τάξη και προχωρώντας σε αντιπαραβολή αυτών με του κυρίαρχου πολιτισμού χωρίς να εργάζονται όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα στα πλαίσια των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται, τέλος, η ανάγκη για επιμόρφωση στο διαπολιτισμικό κομμάτι της εκπαίδευσης με σκοπό την πρόοδο σε ατομικό και επαγγελματικό επίπεδο.
  • The research study carried out aims to investigate whether the teachers who teach in primary schools use the different linguistic and cultural backgrounds of foreign pupils studying in their classroom for their smooth integration in the educational process and to record the practices they apply to they have this. The survey involved twelve active teachers serving in various schools on the island, nine women and three men. The research was based on a qualitative methodological approach and the data collection was done with the semi-structured interview. The results showed that teachers use different educational practices to smoothly integrate foreign pupils into the classroom of a Greek school such as personalized teaching, the group collaborates and combines with them, depending on the class they teach, other methods such as teacher-centric, supervisory use, new technologies and theatrical play. They strive to capitalize on elements of foreign students' cultures by presenting them in the classroom and contrasting them with the dominant culture without working as revealed by the results of the principles of intercultural education. Finally, there is a need for intercultural education to advance at an individual and professional level.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.