Τα διδακτικά στυλ και η συσχέτιση τους με τις σχέσεις σύγκρουσης ή εγγύτητας μαθητών-εκπαιδευτικών [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. Ντάλλα, Σπυριδούλα
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται τα στυλ διδασκαλίας, που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους. Προσεγγίστηκε ο ρόλος που παίζει το έμψυχο δυναμικό ενός σχολείου, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο στη μάθηση αλλά γενικότερα στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Συγκεκριμένα, έγινε μια αναδρομή στον όρο διδακτικά στυλ, όπως οριοθετείται στον ελληνικό χώρο αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και πώς αυτά ταξινομήθηκαν από διάφορους ερευνητές. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά και στο ζήτημα των σχέσεων εκπαιδευτικών και εφήβων εκπαιδευομένων, κυρίως μέσα από τη διδασκαλία. Χρησιμοποιήθηκαν δυο εργαλεία, το TeachingTeachingTeachingTeachingTeaching StylesStylesStylesStylesStyles InventoryInventoryInventoryInventoryInventory του CordCord προκειμένου να διερευνήσουμε τα διδακτικά στυλ, που προτιμούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί και το StudentStudentStudent-TeacherTeacherTeacherTeacherTeacher RelationshipRelationshipRelationshipRelationshipRelationshipRelationshipRelationshipRelationship ScaleScaleScale του RobertRobertRobert PiantaPiantaPiantaPiantaPianta, για να ερευνηθούν οι πιθανές σχέσεις εγγύτητας ή σύγκρουσης μαθητών καθηγητών, με βάση τα συγκεκριμένα διδακτικά στυλ. Το ζήτημα ερευνήθηκε από τη μια μόνο πλευρά, αυτή των εκπαιδευτικών καθώς το δείγμα μας αποτελούσαν 20 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυο σχολικών μονάδων του Ν. Καρδίτσας, διαφόρων ειδικοτήτων, ηλικιών και ετών διδασκαλίας. Προκειμένου να προσεγγιστεί το ζήτημα των σχέσεων μαθητών καθηγητών, οι διδάσκοντες απάντησαν στα ερωτηματολόγια βασισμένοι στις σχέσεις τους με συγκεκριμένους μαθητές και στο πώς βλέπουν τις σχέσεις αυτές. Η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη κατά το Μάρτιο 2008 μέσα σε δυο εβδομάδες. Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια έγινε η στατιστική ανάλυση, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν πίνακες κατανομών συχνοτήτων και ποσοστών και έγινε υπολογισμός μέσων τιμών και διασπορών στην περίπτωση συνεχούς μεταβλητής. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, υπήρξαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία, που να στηρίζουν τις ερευνητικές υποθέσεις, που ορίσαμε. Βρέθηκε, δηλαδή, να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εκπαιδευτικών στυλ και εγγύτητα ή σύγκρουση στις σχέσεις μαθητών εκπαιδευτικών. Ως προς το πρώτο σκέλος, που αφορά την αναζήτηση στοιχείων για το ποια είναι τα περισσότερο προτιμώμενα διδακτικά στυλ, δεν φαίνεται να υπάρχει προτίμηση σε κάποιο συγκεκριμένο διδακτικό στυλ, καθώς οι απαντήσεις μοιράστηκαν ανάμεσα στα τρία από τα τέσσερα στυλ.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.