Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας στο σύγχρονο δημοτικό σχολείο [Cd-rom] : μια ερευνητική προσέγγιση σε αντιλήψεις και απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Από τη στιγμή της γέννησης έως την ενηλικίωση του, το άτομο ζει και κινείταιμέσα σε δύο περιβάλλοντα που ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωσητης προσωπικότητάς του. Αυτά είναι η οικογένεια και το σχολείο. Αυτονόητη,λοιπόν, θεωρείται η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτώνσημαντικών φορέων προς όφελος του παιδιού. Όμως η επικοινωνία είναι πολλέςφορές το ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένη και δεν πραγματοποιείται απρόσκοπτα.Με αφετηρία τον παραπάνω προβληματισμό, η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στηδιερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικάμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν το φαινόμενο της επικοινωνίαςεκπαιδευτικών και γονέων. Διερευνούμε την ανάγκη της επικοινωνίας,περιγράφουμε τις μορφές, τις συνθήκες και ανιχνεύουμε τις αντιλήψεις τωνεκπαιδευτικών σχετικά με τα όρια που μπορεί να έχει η μεταξύ τους επικοινωνία.Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα επικοινωνίας και τηνεκφράζουν με συγκεκριμένους λόγους. Όμως, στην πράξη διαπιστώνουμε ότι ησυχνότητα και η ποιότητα της επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέωνεπηρεάζεται από την επίδραση ποικίλων παραγόντων. Το μορφωτικό επίπεδο τωνγονιών, η επίδοση του μαθητή, η τάξη του σχολείου, η επαγγελματικήενασχόληση της μητέρας, η παιδεία εκπαιδευτικών και γονέων είναι οι κυριότεροιπαράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας.Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε ότι οι μεταξύ τους επαφές δεν έχουν ένασυστηματικό χαρακτήρα. Μόνο οι ομαδικές συναντήσεις που οργανώνουν οιεκπαιδευτικοί στην αρχή του σχολικού έτους και στο τέλος κάθε τριμήνουανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο χαρακτηρισμό. Συνήθως κυριαρχούν οι μηπρογραμματισμένες συναντήσεις του εκπαιδευτικού με τους γονείς καθενός απότους μαθητές, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια τωνδιαλειμμάτων ή στην αρχή και στο τέλος της ημέρας. Ειδικά στην περίπτωσημαθητών με δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς, οι συναντήσεις τωνεκπαιδευτικών με τους γονείς είναι περιορισμένες, γεγονός που συνιστά για τουςεκπαιδευτικούς σοβαρό πρόβλημα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.