Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης του προγράμματος eTwinning σε σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης

Evaluation of the integration of eTwinning in preschool education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Σπίτσα, Αικατερίνη
 3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
 4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Παπαϊωάννου , Μαρία
 8. Παπαϊωάννου , Μαρία | Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος
 9. eTwinning | καινοτομία | ΤΠΕ | εκπαίδευση
 10. 3
 11. 39
 12. 40
 13. Περιέχει : 14 πίνακες, 7 γραφήματα, 1 οργανόγραμμα
  • Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες έρευνες ασχολούνται με την καινοτομία στην εκπαίδευση και ειδικότερα με την πλατφόρμα eTwinning. To eTwinning είναι μία κοινότητα, η οποία προάγει τη συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσω διαδικτύου, για εκπαιδευτικούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την ένταξη των συνεργατικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην προσχολική εκπαίδευση και να εντοπίσει το αν και σε ποιο βαθμό τα προγράμματα αυτά ωφελούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το δείγμα αποτελείται από 405 εν ενεργεία νηπιαγωγούς από όλη την Ελλάδα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χορήγηση ενός αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σχολεία της χώρας. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα προγράμματα eTwinning προάγουν τη συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών και τη γνωριμία τους με άλλα σχολεία της Ευρώπης και βελτιώνουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες.
  • In recent years, more and more research has been devoted to innovation in education, and in particular to the eTwinning platform. ETwinning is a community that promotes cooperation among Europe's schools through the use of Information and Communication Technologies (ICT) and also offers opportunities for professional development for teachers. The purpose of this research is to evaluate the integration of cooperative programs applied in pre-primary education and to identify whether and to what extent these programs benefit teachers and pupils. The sample consists of 405 active kindergartens from all over Greece. The collection of data was done by providing a self-completed questionnaire to schools in the country via email. The analysis of the data showed that eTwinning programs promote the cooperation of teachers and pupils and their acquaintance with other schools in Europe and improve their knowledge of new technologies.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.