Ο ρόλος του διευθυντή σε σχολεία β/θμιας εκπαίδευσης ορεινών - απομακρυσμένων περιοχών του Νομού Αρκαδίας [Cd-rom] : μελέτη περίπτωσης στα σχολεία της επαρχίας Γορτυνίας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΣΙΕΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Τα σχολεία των ορεινών - απομακρυσμένων περιοχών αποτελούν στυλοβάτη ανάπτυξης και εκπαίδευσης της νεολαίας σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν την υποστήριξη που έχουν οι μεγάλες αστικές πόλεις. Στα σχολεία αυτά σημαντικό ρόλο παίζει ο διευθυντής. Αυτός είναι που κρατάει τις ισορροπίες μεταξύ γονέων, καθηγητών και παιδιών. Ο ρόλος του δεν είναι δύσκολος μόνο επειδή καλείται να διοικεί σωστά τους καθηγητές, αλλά και επειδή προσπαθεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των λίγων μαθητών οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι καθημερινά, να μετακινούνται χιλιόμετρα για να μπορέσουν να έχουν ένα ουσιαστικό επίπεδο εκπαίδευσης. Η μελέτη αυτή θα διερευνήσει το ρόλο του διευθυντή, σε σχολεία της ορεινής επαρχίας Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας.Στο κεφάλαιο πρώτο, που αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας μας αναλύεται το πρόβλημα της παρούσα έρευνας, οι λόγοι που μας οδήγησαν στην εξέταση του συγκεκριμένου θέματος, η σημασία του προβλήματος, ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ενώ τέλος αποσαφηνίζονται κάποια βασικοί ορισμοί του θέματος όπως αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα κ.α.Στο δεύτερο κεφάλαιο, η βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει το ρόλο του σχολείου σήμερα και συγκεκριμένα το κίνημα του αποτελεσματικού σχολείου σε συνάρτηση με τη διοικητική του λειτουργία, τους παράγοντες που οδηγούν τον διευθυντή στην αποτελεσματική διοίκηση ενός σχολείου, την υποστήριξη και τη διαχείριση των μαθητών από μέρους του διευθυντή, τη συνεργασία του διευθυντή με τους γονείς, την παρακίνηση των εκπαιδευτικών από τον διευθυντή. Επίσης εξετάζεται η οργάνωση και καλή λειτουργία του σχολείου με βάση παράγοντες όπως η προμήθεια και η συντήρηση των μέσων διδασκαλίας, η οργάνωση εκδηλώσεων, η δημιουργία καλού επικοινωνιακού κλίματος. Τέλος μελετώνται οι πρωτοβουλίες και οι καινοτομίες σε μια σχολική μονάδα, που λαμβάνονται από το διευθυντή προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά μιας σχολικής μονάδας σε μια ορεινή περιοχή προκειμένου να αναδειχθούν οι δυσκολίες που υπάρχουν και να τονιστεί η δυσχέρεια του διευθυντή, να εφαρμόσει όλα όσα αναπτύχθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.Στο κεφάλαιο τέταρτο αναπτύσσεται η μεθοδολογία της έρευνάς μας και στο κεφάλαιο πέμπτο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.Το έκτο κεφάλαιο αποτελεί μια συνθετική προσέγγιση των συμπερασμάτων της έρευνας και του συνόλου της εργασίας, την σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών και τέλος τις προτάσεις του γράφοντα.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.