Αντιλήψεις των μαθητών β/θμιας εκπαίδευσης για τον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων φυσικής ιστορίας [Cd-rom] : η περίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΑΡΙΑ ΜΟΛΙΟΥ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Ο σύγχρονος ρόλος των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας αποκαλύπτεται πολυσύνθετοςκαι δυναμικός μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων. Ο ρόλος αυτός διαγράφεται μέσααπό τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ενημερώσεις,διαλέξεις που υλοποιεί ο ίδιος ο οργανισμός. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες προάγεταιη γνώση για θέματα που αφορούν το Φυσικό Περιβάλλον.H παρούσα εργασία θεωρήθηκε σημαντικό να διερευνήσει τις αντιλήψεις τωνμαθητών σχετικά με τον εκπαιδευτικό ρόλο των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας μέσα από τηνπερίπτωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (ΜΦΙΑΔΛ), καιαυτό γιατί το υπόψη μουσείο υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες τηςεκπαίδευσης με σκοπό να παρέχει στους μαθητές γνώσεις και να συμβάλλει στητιςδιαμόρφωση κατάλληλων στάσεων, αξιών και συμπεριφορών σχετικά με τη φυσικήκληρονομιά του τόπου τους.Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ευρημάτων είναι η επισκόπησηκαι πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο αναπτύχθηκε σε δύο τύπους«ΠΡΙΝ» και «ΜΕΤΑ» την εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΜΦΙΑΔΛ. Το ερωτηματολόγιοαπαντήθηκε από 171 μαθητές και στους δυο τύπους. Η επεξεργασία των δεδομένων πουσυλλέχθηκαν υλοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS version 15.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητώνγυμνασίου που επισκέφτηκαν το ΜΦΙΑΔΛ έχει θετική αντίληψη προς τον εκπαιδευτικό τουρόλο. Οι μαθητές μέσα από την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΜΦΙΑΔΛαποκτούν γνώσεις πάνω σε διάφορα γεωλογικά φαινόμενα και τις προστατευόμενες περιοχές,ευαισθητοποιούνται σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και ταυτίζουν τον εκπαιδευτικό ρόλοτου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με τον σύγχρονο ρόλο που πρέπει να επιτελεί σήμερα ένατέτοιο μουσείο.
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.