Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και τη σωστή διαχείριση της ενέργειας [Cd-rom] : προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
  3. Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
  4. 06 Νοεμβρίου 2008 [2008-11-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα υφίστανται κάθε είδους βιαιοπραγίες:κατασπατάληση της ενέργειας, καλπάζουσα αστικοποίηση, αποψίλωση των τροπικώνδασών, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, της θάλασσας και των ποταμών. Αυτόείναι μια ενοχλητική αλήθεια. Η κοινή γνώμη συνειδητοποιεί γρήγορα τησοβαρότητα της περιβαλλοντικής πρόκλησης που καλείται να αντιμετωπίσει ηανθρωπότητα. Η επιστροφή στις «καθαρές» μορφές ενέργειας οι οποίες μειώνουν τημόλυνση της ατμόσφαιρας και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος καθώςκαι η αποφυγή της σπατάλης ή η ορθολογική χρήση της ενέργειας, εμφανίζονται ωςεπιβεβλημένες λύσεις απέναντι στην οικολογική καταστροφή που συντελείται.Η παρούσα εργασία καταγράφει τις προσωπικές αντιλήψεις τωνεκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης του Ηρακλείου για ταμέτρα νέας τεχνολογίας που αφορούν στη σωστή διαχείριση της ενέργειας μεγνώμονα τη συσχέτισή τους με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οιαντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικώνπροβλημάτων και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την ενέργεια, έχει βαρύνουσασημασία διότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν αυτήν την κοινωνική ομάδα η οποίαεπιδρά καίρια στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και των στάσεων των νέων.Στην έρευνα, κυρίως, διερευνάται αφενός το είδος των μέτρων που οιεκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι μπορούν να ληφθούν αναφορικά με το ενεργειακόπρόβλημα και αφετέρου το είδος των καθημερινών συνηθειών στάσεων τωνεκπαιδευτικών σχετικά με την παραγωγή και κατανάλωση της ενέργειας. Σε γενικέςγραμμές, παρουσιάζονται οι προσωπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς ταμέτρα νέας τεχνολογίας και σωστής διαχείρισης της ενέργειας και μελετάται οβαθμός ευαισθητοποίησής τους αναφορικά με το ενεργειακό πρόβλημα.Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι:o Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τα ενεργειακά θέματα αλλά διαφαίνεται μιααποστασιοποίηση τους από αυτάo Οι εκπαιδευτικοί ενώ συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα γιατην αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων εντούτοις, σε προσωπικόεπίπεδο, δεν είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν ενεργά στην επίλυσή τουςo Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δηλώθηκαν ως θέμα πρώτης προτεραιότηταςαναφορικά με την σημασία τους σχετικά με τα ενεργειακά θέματαo Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να δαπανηθούν κεφάλαια από κρατικέςή άλλες πηγές ώστε να ληφθούν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση τηςάμβλυνσης των ενεργειακών προβλημάτωνo Οποιαδήποτε οικονομικής φύσης εισφορά που αφορά στους ίδιους τουςεκπαιδευτικούς απορρίπτεται, ακόμα κι αν αυτή θεωρείται απαραίτητη για τηνπροαγωγή των ενεργειακά φιλικών τεχνολογιώνo Οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί με τις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν ήπου δεν χρησιμοποιούν ενεργειακά φιλικές διατάξεις και ενεργειακάοικονομικούς μηχανισμούς
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.